РЕШЕНИЕ № 716
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: Предложение от ПК по икономика, бюджет и финанси да бъде задължен кмета на общината да предприеме действия за преобразуване на „Балкан – К” ЕАД в „Балкан – К” ЕООД и предложение от Красимира Горунска – общински съветник за подписване на анекси с наемателите на обекти по Решение № 714/16.07.2007 г. и Решение № 715/16.07.2007 г. и съставяне на актове за частна общинска собственост по същите обекти.

(Оспорено от Андон Янев - управител на "Балкан-К" ЕАД с жалба пред Старозагорския административен съд.  С Определение № 147 от 18.09.2008 г.  жалбата е оставена без разглеждане като недопустима. С Решение № 12147 от 03.12.2007 г. Върховният административен съд, Трето отделение оставя в сила определението на Старозагорския административен съд.  С Решение  №7422 от 19.06.2008 г. Върховният административен  съд, Петчленен състав, І колегия отхвърля искането с правно основание чл. 239,т. 5 от АПК на "Балкан-К" ЕАД и оставя в сила определението Върховния административен съд, Трето отделение, с което е оставено в сила определението на Старозагорския административен съд.)


Мотиви:С изваждане на обектите предмет на Решение № 71416.07.2007 г. и на Решение № 715/16.07.2007 г. се намалява капитала на „Балкан – К” ЕАД и обектите от собственост на търговското дружество стават собственост на община Казанлък. Това намаление е съществено, поради което ОбС намира, че следва да се извърши преобразуване на „Балкан – К” ЕАД от акционерно дружество с ограничена отговорност с минимален капитал от 5 000 лв. Чрез това преобразуване ще се създаде и по-гъвкава и ефективна форма на управление на дружеството с очакване на по-добри финансови резултати.
Тъй като за извадените от капитала на „Балкан – К” ЕАД обекти има сключени договори за отдаване под наем, това налага анексиране на същите от новия собственик на обектите – Община Казанлък. По този начин плащането на наемната цена ще постъпва в касата на Община Казанлък, а не на първоначалния наемодател – търговското дружество „Балкан – К” ЕАД.
С промяната на собствеността на обектите следва да се извърши и актуването им като имоти – частна общинска собственост, съгласно изискванията на ЗОС.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2        от ЗМСМА, чл. 56 и сл. от ЗОС,
 
Р Е Ш И:
 
            1. Задължава кмета на общината и Съвета на директорите на „Балкан – К” ЕАД да предприемат действия за преобразуване на „Балкан – К” ЕАД в „Балкан – К” ЕООД с капитал пет хиляди лева със собственост: административна сграда и помещенията, предоставени за ползване от „ОББ” АД, град София, клон Казанлък, да назначи проверител в срок до 30 юли 2007 г., като проверителят да представи доклад до 15.08.2007 г. и кметът на общината да внесе проект за решение за преобразуване на дружеството в ОбС до 15.09.2007 г.
            2. Възлага на кмета на общината в едномесечен срок от приемане на решението да подпише анекси към договорите с наемателите на обекти, извадени от активите на „Балкан – К” ЕАД по Решение № 714/16.07.2007 г. и Решение № 715/16.07.2007 г. до изтичане на срока на договорите им.
            3. Задължава кмета на общината в четиринадесетдневен срок от приемане на решението да състави актове за частна общинска собственост на имуществото по Решение № 714/16.07.2007 г. и Решение № 715/16.07.2007 г.
 
Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „за” – 30.
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                           /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/