РЕШЕНИЕ № 717
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-471/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка със стратегия за управление и развитие на общинските дружества.


Мотиви:Общинският съвет като разгледа мотивите на вносителя и след станалите разисквания установи, че внесения доклад от кмета на общината не представлява програма за бъдещото развитие на общинските търговски дружества.
С внесения материал не може да се изгради стратегия за развитието им в перспектива и не показва каква е стопанската политика на община Казанлък в тази посока.
            Необходимостта от приемането на стратегия за развитие и управление на общинските дружества е наложителна с оглед на финансовите резултати на общинските търговски дружества, подробни разгледани от Общинския съвет на заседанието, проведено на 10 и 16 юли 2007 г.
           
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2    от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
            Задължава кмета на общината да внесе в ОбС нова стратегия за развитие и управление на общинските дружества в срок до 31.08.2007 г.
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които „за” – 29.
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/