РЕШЕНИЕ № 718
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: ОС-344/22.05.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината с предложение за откриване и провеждане на конкурс за отдаване под наем за услуги на част от "Аляолувата къща" представляваща част от публична общинска собственост.


Мотиви:Стопанисването на къщите , свързани с бита на града затруднява общината и за това се налага при определени условия да се отдават под наем чрез търг или конкурс. “ Алиоловата къща” е една от тях. Подобряването на визията на къщата, запазване на автентичността на къщата, представляваща уникален паметник на възрожденския бит и култура на града налага отдаването и под наем чрез конкурс при спазване на изискванията на Наредба № 15 на ОбС – Казанлък. Отдаването й под наем няма да възпрепятства използването й по предназначение от Община Казанлък.
 
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1 и раздел ІІІ, глава VІ от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС
 
Р Е Ш И:
 
            1. Да се проведе конкурсза отдаване под наем на част “Аляолувата къща“, представляваща част от публична общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 456 / 14.12.2001 г. за срок от една година, за услуги, по реда на гл. VI от Наредба No 15 на ОбС  включваща:
             - заседателна зала с площ от 36 кв. м;
             - коридор към заседателната зала с площ от 1,2 кв. м;
                                    - офис с площ от 27,00 кв. м;
                                    - стълби – 2 кв. м;
                                    - част от веранда – 19,70 кв. м;
                                    - санитарен възел – 6,80 кв. м;
          2. Условия на конкурса:
           - Начален месечен наем 68,00 лв., без ДДС.
           - Кандидатите за участие в конкурса следва да представят в офертата си предложение за стопанисване и управление на обекта – част от публична общинска собственост.
            3. Критерии за оценка на предложенията и съответстващите им тежести:                             
            - Месечен наем - не по-малко от началния месечен наем  - 55 %
            -   Бизнес - план за развитие на обекта за срока на действие, включващ провеждането на конференции, заседания, изложби, представяне на книги, атракции на производството на розови продукти, свързани с традициите на родния бит и култура и др. – 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
           - Програма за извършване на текущи ремонтни дейности, свързани със запазването на автентичността на къщата - 20%    
4. Начин на оценка на кандидатите - по десетобална система за всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.
            5.   Класиране на кандидатите – в низходящ ред.                                                                     6.  Дата,  място и  час  за  откриване  на  конкурса: 27.08.2007 г. от 13.00 ч. в ст. 14 на Община Казанлък.
     7. Депозит за участие е парична вноска в размер на 50% от началната цена, съгласно чл. 93 , ал. 3 от Наредба № 15, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
8. Конкурсна документация се получава от гише № 6 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 22.08.2007 г., срещу документ за платена такса от 100 лв. в брой на касата на общината.
9. Необходими документи за участие в конкурса:
            9.1. Заявление за участие по образец, приложен в конкурсната документация.
9.2. Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта, по образец.
          9.3. Служебна бележка по чл. 98(1) от Наредба № 15 на ОбС Казанлък
            9.4. Заверен препис на документ за съдебна регистрация на кандидата.
                  9.5. Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 90 дни към датата на конкурса - оригинал.
            9.6. Заверено копие от документите за данъчна регистрация и БУЛСТАТ.
            10. Предложенията за участие се подават в запечатан плик, който трябва да съдържа:
            10.1. Документите по т. 9
            10.2. Представяне на кандидата
            10.3. Документ за внесен депозит – оригинал
            10.4. Документ за внесена такса – заверено копие
            10.5. Наименование на обекта на конкурса
            10.6. Разработка по критериите по т. 3
            10.7. Други материали по предложението на кандидата
            11. Адрес, срок и ред за подаване на предложения за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на Центъра в срок до 13.00 ч. на 24.08.2007 г., бул. “Розова долина“, № 6, гр. Казанлък.
            12. Оглед на терена - от 9 до 17 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
                                    13. Утвърждава конкурсната документация за отдаване под наем на част от публична общинска собственост – “Алиоловата къща“ чрез конкурс по реда на гл. VI от Наредба No 15 на ОбС. 
            14. За провеждане на конкурса и оценка на посочените предложения, при спазване изискванията на чл. 92 и чл. 94 от Наредба № 15 на ОбС, назначава комисия в състав:
           Председател: Иван Минчев Кирев – зам. кмет по Икономика и строителство”
           Членове:         Адриана Николова Тенева – юрист
                                    Татяна Станева Тодорова - директор Дирекция “СП и ОС”
                                Тотка Чернева Пеева - гл. експерт “ Търговия и пазари “                                                         
                                Захари Велчев Даскалов - общ. съветник
                              
Николай Цонев Александров - общ. съветник
                                    Милка Николова Енчева – общ. съветник                       
            При отсъствие на председателя: Милка Николова Енчева
           Резервни членове: Милена Дончева - Георгиева - ст. юрисконсулт
                                                            Валентина Георгиева Димова - общ. съветник                  
15. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички действия по организацията и провеждането на конкурса при спазване изискванията на гл. VI от Наредба Nо 15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.
 
Адресат на акта: Кметът на общината, заинтересованите лица.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които „за” – 27.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/