РЕШЕНИЕ № 719
взето на продължено заседание
на Общински съвет – Казанлък, на 16.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: ОС-482/27.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за изпълнение на т. 2 и т. 3 от Решение № 589/25.05.07 г. на ОбС за изработване на монумент "Обединена Европа".


Мотиви:Съгласно Решение № 589 на ОбС Казанлък от 25.01.2007 г., монумент „Обединена Европа” бе предложен да се ситуира на подходящо място на площад „Европа”. Започна обсъждане на точното място на монумента. Прецизно бяха разгледани възможните пространства за ситуирането му - предгаровото пространство, гаровата градина и градинките северно от ул.”Софроний” пред блока на „РСВ”. От проучването се установи, че цялата територия южно от ул.”Софроний” не е общинска, а държавна собственост, управлявана от Национална компания „Железопътна инфраструктура” - София и е необходимо тяхното разрешение за поставяне на монумента.
Северно от ул.”Софроний” са градинките пред блока на „РСВ”. Там пространството е прекалено тясно и поставянето на пилона пред фасадата на блока ще бъде неприсъщо и натрапчиво. След като се констатира, че не може да се намери подходящо място за ситуиране на п-д ”Европа”, се консултирахме с авторския колектив на монумента с р-л проф. Старчев, с арх. Димитров - проектант на Централна градска част, със художници, архитекти и граждани на Казанлък. Разискваха се варианти за ситуиране на монумента - пред Дом на културата ”Арсенал”, на п-д ”Севтополис”, на входовете на Казанлък от София и Ст. Загора и други.   Утвърди се мнението, че монумента трябва да бъде в Централната градска част. След огледа беше предложено той да се разположи във вътрешното пространство на централната градина. По традиция градината е място за социални контакти между хората от различни поколения, има специфична атмосфера със своята богата дървесна растителност и поставянето на елемент на пластично декоративното изкуство, съчетаващ миналото с настоящето, би наситило още повече средата емоционално. Монументът може да стане част от рекреационната зона пред бъдещото застрояване на Бизнес- центъра.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
Р Е Ш И:
 
Дава съгласие за промяна на мястото, предвидено за поставяне на монумент „Обединена Европа” от площад „Европа” във вътрешното пространство на централна градина.
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „за” – 21.
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                   /ЦВЕТАНКА ПИСКОВА/