РЕШЕНИЕ № 720
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.07.2007 г., Протокол № 58

ОТНОСНО: ОС-551/18.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, зам. председател на ОбС – Казанлък с проект за отмяна Заповед № 568/27.06.2007 г. на кмета на община Казанлък по предложение на Председателския съвет.

(Решението е оспорено от кмета на общината пред Административен съд - Стара Загора с Решение № 232 от 31.01.2008 г. по адм. д. 294/2008 г. по описа на Административен съд - Стара Загора решението на ОбС е отменено ; решението на Административния съд - Стара Загора е оставено в сила с Решение № 2943 от 24.09.2008 г. по адм. д. № 4780 на ВАС - София (вх. № в ОС-725/06.10.2008 г.)


Мотиви: До Председателския съвет на Общински съвет – Казанлък постъпи предложение по Протокол № 65/12.07.2007 г. от Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт във връзка с отговор от Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък, Вх. № ОС-536/12.07-2007 г. относно Заповед № 568/27.06.2007 г. на кмета на общината за откриване на конкурси за възлагане обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от републиканска, областната, общинската транспортни схеми – квота на Община Казанлък, в изпълнение на Решение № 678/31.05.2007 г. и Решение № 534/26.10.2006 г. на Общински съвет – Казанлък.
            Със свое становище по Протокол № 66/17.07.2007 г. Постоянната комисия по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт предлага Заповед № 568/27.06.2007 г. на кмета на община Казанлък да бъде отменена в срока по чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА, тъй като същата в нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, е внесена в ОбС на 12.07.2007 г. и без същата да е влязла в сила е публикувана на 03.07.2007 г. във в-к „24 часа” и във в-к „Труд” в притурките за регион Стара Загора на 03.07.2007 г., във в-к „Старозагорски новини” и на 13.07.2007 г. във в-к „Нощен труд”.
Заповедта е внесена в Общински съвет – Казанлък в нарушение на чл. 44, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, след като е публикувана в редица печатни издания и след като изрично е поискана от ОбС с писмо с изх. № ОС-253/06.07.2007 г. По този начин конкурса предварително е опорочен и би бил атакуем.
Съгласно Наредба № 2 на Министерството на транспорта и съобщенията е необходимо да се предложат в пакет ефективна с неефективна автобусна линия.
 
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 45, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
           
 
 
            Отменя Заповед № 568/27.06.2007 г. на кмета на община Казанлък.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 31 общински съветници, от които "за" – 24.
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                   /В. Самарски/                          
                        /В. Василева/