РЕШЕНИЕ № 721
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.07.2007 г., Протокол № 58

ОТНОСНО: ОС-406/11.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината във връзка с предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от „Многопрофилна болница за активна лечение - Казанлък” ЕООД на Центъра за спешна медицинска помощ.


Мотиви: С писмо Вх. № 29-02-17/13.04.2007 г. управителят на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД д-р Христов уведомява кмета на община Казанлък, че след обявяване на търг за отдаване на помещения под наем за Център за спешна медицинска помощ не са подадени документи за участие. Със същото писмо управителят на общинската болница предлага предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от 200 кв., в т.ч. 30 кв.м. помощни помещения, на Центъра за спешна медицинска помощ за филиал на територията на община Казанлък.
Съгласно чл. 5 и чл. 10 от ЗЛЗ центровете за спешна медицинска помощ представляват лечебни заведения и се създават от държавата В чл. 2.от Правилника за устройството и дейността на център за спешна медицинска помощ е посочено, че центърът за спешна медицинска помощ е юридическо лице със седалище административния център на съответната област и осъществява дейността си на нейната територия. За да функционира ефективно филиалът на ЦСМП в гр. Казанлък, е необходимо да бъде решен проблемът с помещенията, в които е настанен. Към настоящия момент е утвърдено и доказано с оглед дейността на ЦСМП и удобството на гражданите на общината, че това е най-подходящото място за позиционирането му.
Обявен е бил търг за отдаване на помещения под наем за Център за спешна медицинска помощ, но не са били подадени документи за участие. Предвид това с писмо управителят на общинската болница предлага предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения от 200 кв., в т.ч. 30 кв.м помощни помещения, на Центъра за спешна медицинска помощ гр. Стара Загора за филиал на територията на община Казанлък. В чл. 2 от Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък за реда за упражняване на правата на собственост на Общината върху общинските търговски дружества е предвиден, че Общинският съвет упражнява правата на собственик на капитала в търговските дружества с общинско имущество. В този смисъл е необходимо решение на Общински съвет Казанлък в качеството му на Общо събрание на дружеството, съгласно чл. 137 от ТЗ.     
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 7 от ТЗ и чл. 2 от Наредба № 19 на Общински съвет Казанлък за реда за упражняване на правата на собственост на Общината върху общинските търговски дружества,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
            1. Предоставя за безвъзмездно ползване на „Центъра за спешна медицинска помощ” гр. Стара Загора, филиал Казанлък за eдногодишен срок помещение от 200 кв.м, в т.ч. 30 кв.м. помощни помещения, находящо се в сградата на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД гр. Казанлък.
            2.Упълномощавауправителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД гр. Казанлък – д-р Христо Христов да сключи договор за безвъзмездно ползване  помещение от 200 кв.м, в т. ч. 30 кв.м. помощни помещения, находящо се в сградата на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД гр. Казанлък с директора на Центъра за спешна медицинска помощ, гр. Стара Загора за eдногодишен срок.
 
 
Настоящият акт може да се обжалва по реда на чл. 74 от ТЗ.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, управителят на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД, директорът на „Центъра за спешна медицинска помощ” и заинтересованите лица.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
           
            Участвали в поименното гласуване 30 общински съветници, от които "за" – 27.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                   /В. Самарски/                          
                        /В. Василева/