РЕШЕНИЕ № 722
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.07.2007 г., Протокол № 58

ОТНОСНО: ОС-453/25.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти по реда на чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК (УПИ І-291, кв. 39 по плана на с. Средногорово, УПИ V, кв. 75 по плана на с. Бузовград и УПИ VІ, кв. 75 по плана на с. Бузовград).


Мотиви: Общински нежилищни имоти:
        Земя с площ 700 кв.м, представляваща УПИ I-291 кв. 39 по плана на с. Средногорово;
        Земя с площ 1018 кв.м, представляваща УПИ V кв. 75 по плана на с. Бузовград;
        Земя с площ 1515 кв.м, представляваща УПИ VI кв. 75 по плана на с. Бузовград,
са частна собственост по смисъла на ЗОС и за тях са съставени АОС Nо Nо съответно 318/18.10.2006 г., 389/10.01.2007 г. и 390/10.01.2007 г.
Обектите са включени в Годишния план за приватизация за 2007 г. в раздела – Сделки за обекти, за които ще бъде стартирана процедурата за приватизация през 2007 г.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, и поради обстоятелството, че обектите са включени в Годишния план за приватизация за 2007 г.
 
 
Р Е Ш И:
 
 1. Открива процедури за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на следните общински имоти:
        Земя с площ 700 кв.м, представляваща УПИ I-291 кв. 39 по плана на с. Средногорово;
        Земя с площ 1018 кв.м, представляваща УПИ V кв. 75 по плана на с. Бузовград;
        Земя с площ 1515 кв.м, представляваща УПИ VI кв. 75 по плана на с. Бузовград.
2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум за всеки от обектите по т. 1 при спазване изискванията на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
3. Задължава кмета на Община Казанлък след изготвяне на анализа, оценката и меморандума на всеки от обектите по т. 1, да ги предложи за утвърждаване от ОбС – Казанлък.
 
 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 6 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и заинтересованите лица.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 30  общински съветници, от които "за" – 26.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                   /В. Самарски/                          
                        /В. Василева/