РЕШЕНИЕ № 723
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 26.07.2007 г., Протокол № 58

ОТНОСНО: ОС-495/29.06.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за откриване на процедура за приватизация на УПИ ІХ, кв. 38 по плана на гр. Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство.


Мотиви: Общински нежилищен имот: Земя с площ 3 593 кв.м, представляваща УПИ IX кв. 38 по плана на гр. Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство, представлява частна собственост по смисъла на ЗОС и за него е съставен АОС № 342/08.11.2006 г. 
Обектът е включен в Годишния план за приватизация за 2007 г. в раздела – Сделки за обекти, за които ще бъде стартирана процедурата за приватизация през 2007 г.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, и поради обстоятелството, че обектът е включен в Годишния план за приватизация за 2007 г.,
 
 
Р Е Ш И:
 
 1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински имот: Земя с площ 3 593 кв.м, представляваща УПИ IX кв. 38 по плана на гр.Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство.
2. Упълномощава Кмета на община Казанлък да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум на обекта по              т. 1 при спазване изискванията на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
3. Задължава Кмета на Община Казанлък след изготвяне на анализа, оценката и меморандума, да ги предложи за утвърждаване от ОбС – Казанлък.
 
 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 6 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и заинтересованите лица.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 30  общински съветници, от които "за"  - 27.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                    /В. Самарски/                           
                        /В. Василева/