СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК /2007-2009 г./

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ В ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
/2007-2009 г./ 
 
Приета с Решение № 690/28.06.2007 г.
 
 
 
Въведение
      Стратегията за развитие на социални услуги е   насочена    към най-уязвимите обществени групи – възрастни, самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етнически общности, преход от институционални грижи към услуги, които оставят човек в неговата общност и семейна среда.
      Най-уязвимите обществени групи притежават същите права и отговорности, както всички останали хора. Въпреки това те са изправени пред по-широк кръг от пречки за постигане на равни възможности, икономическа и социална интеграция.     Нуждаят се от специфична среда, социални услуги, притежават и използват помощни средства, някои от тях се нуждаят от придружители.
Съобразена е с изискванията и нормативните документи , регламентиращи предоставянето на социални услуги, децентрализацията при управлението и финансирането им. Отчетени са приоритетите на Правителството и Общината в областта на социалната политика в частта – социални услуги, а именно:
·         Промяна на философията на предоставянето им-насочване към най-уязвимите групи: хора с увреждания, самотни родители, възрастни и деца , застрашени от попадане в институции;
·         Развитие на алтернативни форми на социални услуги, предоставяни в общността
·         Линия на деинституциализация на ползващите институциите
·         Въвличане на партньори при предоставянето на социални услуги- неправителствени организации и бизнеса с оглед подобряване качеството на живот на социално слабите групи.
Успешното реализиране на Стратегията е възможно при постоянен мониторинг, което налага ежегодно разработване на План за социални услуги, който съдържа дейности, финансиране, изпълнители, срокове.
 
І. Обща характеристика , SWOT анализ   и тенденции на развитие на социалните услуги в общината
1. Демографска характеристика - Постоянното население на община Казанлък наброява 85974 души /2004 г./ по данни на ГД “ГРАО” /по настоящ адрес/. Относителният дял на населението на община Казанлък от общото население на област Стара Загора е 22,4% , а спрямо страната 1,12%. По данни на НСИ населението на общината е 79871 души /2004 г./
Разликата от 6103 бр. вероятно са лица, които са адресно регистрирани, но живеят другаде / в други населени места в страната и извън нея/.
В демографско отношение се очертават две основни тенденции:
 • Непрекъснато нарастване на градското население до средата на 80-те години на миналия век.
 • Намаление на градското население за периода между преброяванията 1985-1992-2001г. След 2001 г. се наблюдава колебливост в динамиката на населението , но общата тенденция е в посока на намаление.
 • Селското население се развива със сходни на градското тенденции- нарастване до 1985 г. , последвало намаление до 2000 г. и задържане след това.                                                                                                                                       
Възрастовата структура на населението е по-благоприятна в сравнение със средните стойности за областта , района, страната. За отбелязване е високият дял на възрастовата група от 15 до 64 г. /69,9%/. За периода 2001-2004 г. се очертава постепенно намаление на дела на младите хора под 15 г. Възрастните хора на 65 и повече години нарастват слабо като абсолютен и относителен дял.
 
                                                                                                                                           
 
Съотношението на трите основни възрастови групи за община Казанлък /0-14 г.:15-64 г.: 65 +/ е 14,0 : 69,9 : 16,1 % през 2004 г. Делът на младите хора е по-нисък от този на възрастните на 64 +г.
 
 
 
 • Естественият прираст на населението е отрицателен, но по-нисък в сравнение със средните за страната . За периода 2001-2004 г. коефициентът на естествения прираст е в диапазона от -4,9 %0 до – 5,4 %0.
 • Образователно равнище - За периода на последните две преброявания /1992-2001 г./ е налице абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, висше специалист /полувисше/ и средно образование в общината. Населението с високо образователно равнище съставлява 57,7 %, което е над средното ниво за страната /52%/ и област Ст.Загора /51,7%/.
 
2.Основни тенденции в демографското развитие – постепенно намаление на населението , поддържане на неголям отрицателен прираст , намаляване дела на младите хора, запазване на контингентите в трудоспособна възраст , повишаване образователното ниво на населението – делът на високообразованото население е над средното за страната и областта.
 
3.Икономически фактори
Броят на безработните в община Казанлък към 01.01.2007 г. е 2534 бр.Равнището на безработица е 6,33 %.                                                                                                 Бюджетът на община Казанлък за 2007 г. е   23 000 хлв.
Бюджетът на социалните услуги за 2007 г. е 1 519 хлв.
 
4.Инвалидност
В общината са регистрирани 3269 инвалидизирани лица. От тях 1904 са с изгубена работоспособност над 70%, 726 са с над 90% инвалидност , с присъдена чужда помощ. Общият брой на инвалидизираните деца и младежи до 18 г. на територията на общината е 259, в т.ч. 23 са с интелектуални затруднения; 93 деца са със соматични нарушения; 18 са със зрителни нарушения; 22 – със слухови нарушения; 9 – със захарен диабет;40- астма; 7- с бъбречни заболявания; 15 - със сърдечно –съдови заболявания; хемофилия и епилепсия - 32 бр.
 
 
Графичните резултати са следните:
                                                                            
 
 
5. Лица на социално подпомагане- 179 бр .
 
6. Анализ на социалните услуги в общината
 Законът за социално подпомагане, Законът за интеграция на хората с увреждания, Законът за закрила на детето    и правилниците за тяхното прилагане определят реда, условията и организацията на социалните услуги. Социалните услуги се основават на социална работа и са насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните им дейности. Бенифециенти са хора с увреждания, самотни възрастни хора, пенсионери, деца и жени в риск и др.
 
 • Специализирани институции
 1. Домове за стари хора
      Община Казанлък е с 80-годишен опит в предоставянето на услуги за стари хора /от 1925 г. /, когато е разкрито старопиталище и сиропиталище в днешния Дом за възрастни с деменция “Димитър Папазов”.                                                                                               В общината функционират три социални заведения за стари хора :                                                                                                                             Дом за стари хора с отделение за лежащи “Маргарита Асебо”- Казанлък, който обслужва 122 души и персонал 42 бр.;                                                                                                                         Дом   за възрастни с деменция “Димитър Папазов” - Казанлък с капацитет 96 бр. и персонал 44 бр.                                                                                                                Дом за стари хора с отделение за лежащи № 3 - Казанлък, обслужващ 62 души с персонал 27 души.                                                                                                  Бенифициенти на услугата са хора в пенсионна   възраст над 60 години. Потребителите получават 24 часови грижи в денонощието, като:             
 • хранене по избор на всеки домуващ ;
 • медицинско наблюдение и медицинска рехабилитация;                            
 •  социална рехабилитация;
 •  книги, списания и вестници от библиотечния фонд на дома;
 • телевизионни помещения с кабелен носител;
 • пране и гладене на лично и постелочно бельо;
 • шивашки услуги;
 • бръснаро-фризьорски услуги;                                                                                    
 • помощ при самообслужване;
 • транспортиране до и от болница, поликлиника и лечебно-диагностично
заведение;
 • кът за моление и др.                                                   
      През 2003 г., след промяната на Закона за социално подпомагане и преминаване на социалните услуги в управление на Кмета на общината , се поставиха нови критерии при поддържането на материалната база на тези общински заведения. Общината спечели конкурс за основна реконструкция на Дом за стари хора с отделение за лежащи “Маргарита Асебо” от Социално инвестиционен фонд. След приключването на ремонта през 2005 г. коренно се подобриха условията на живот и работа в дома.
     Финансирането на тези заведения се осъществява от държавния бюджет.От 2003 година издръжката се определя от предварително определени стандарти за издръжка на едно лице.Това коренно подобри обслужването и внесе спокойствие в работата на общината и ръководствата на институциите.                                                                                                              
      От сериозни подобрения в материалната база се нуждаят останалите два дома. През 2006 г. общината спечели конкурс за финансиране строителство на нова сграда на Дом за възрастни с деменция “Д.Папазов”.
2. Дом за медико-социални грижи “Мария Луиза” - с. Бузовград е
 специализирано лечебно заведение за деца с повишен медико-социален риск. В него се лекуват, отглеждат, рехабилитират и възпитават деца с недостатъчност, неспособност и увреда, с различни по рода заболявания, както и по социални индикации.Децата са със заболявания от целия спектър на медицинската патология /детска церебрална парализа, хидроцефалия, микроцефалия,                                                                                                                                                                      вродени малформации, генетични заболявания, изоставане в умственото развитие и др./ Капацитетът на заведението е 105 деца до 3 - годишна възраст, които се настаняват от цялата страна. В действителност в дома се отглеждат деца до 7 годишна възраст, а в някои случаи и над тази възраст.
 
 • Социални услуги в общността
     Дневен център за стари хора - Казанлък, в който 30 души получават социални услуги в базата на Домашен социален патронаж. Тази услуга е търсена , защото има редица предимства пред специализираните институции, а именно: потребителите прекарват деня сред свои връстници в Дневният център. Получават: топла храна и някои медицински услуги,четат книги и преса от библиотечния фонд , гледат телевизор, участват в редица мероприятия, организирани от персонала / екскурзии, чествания, посещения на представления и др./. Услугата се финансира от държавния бюджет.
     Домашен социален патронаж - Казанлък е наложила се социална услуга в общността, финансирана от общинския бюджет. ДСП предлага комплекс от дейности и услуги:
 • Доставка на храна в дома;                                                                                         
 • Услуги по поддържане на лична хигиена и хигиена на дома;
 • Съдействие за преглед при личен лекар и при лекар-специалист;
 •  Закупуване на лекарства и стоки по желание на клиента;
 • Оказване съдействие за извършване на някои правно-административни услуги;
 • Подаване на молби и заплащане на такси от различен характер и др.
 Капацитетът на ДСП е 270 места. Дейността се осъществява от 27 щатни бройки и пет бройки по НП “ От социални помощи към осигуряване на заетост”.
 
     Социални услуги за пенсионери- клубна форма.
     Общината е предоставила база за функциониране на 11 клуба на пенсионерите – Казанлък, Шипка, Крън, Енина, Бузовград, Черганово, Ръжена, Розово, Средногорово,
 Шейново, Ясеново, Копринка. С Решение № 455, взето на заседание на Общински
 съвет – Казанлък на 29.03.1999 г. Клубовете се предоставят за безвъзмездно стопанисване и управление. В тях възрастните хора осъществяват социални контакти и взаимопомощ, дава им се възможност за творчески и спортни изяви, вземат участие в разнообразни културни мероприятия и др.
     Личен асистент - изключително полезна форма за най-нуждаещите се хора с увреждания . В общината са назначени 56 лични асистенти, които обслужват свои близки персонално. Личните асистенти получават минимална работна заплата и полагащите се социални осигуровки. Програмата се реализира от Дирекция “Социално подпомагане” – Казанлък.  
     Социален асистент - Услугата се реализира чрез Проект “Социални услуги в замяна на нови работни места” - общо 185 потребители /деца и възрастни с увреждания, самотни пенсионери /. В общината към момента работят 63 социални асистенти. Всеки асистент полага грижи за няколко клиенти, изпълнявайки техните предварителни заявки за услуги / поддържане на личен тоалет, извършване на административни услуги, закупуване на храна и лекарства, разходки,социални контакти и др. /.
     Специализирана група за деца с увреждания при Детска градина № 17- Казанлък. Групата е създадена през 2000 г. за деца с ДЦП и др.тежки увреждания. Децата получават основни социални умения и социална интеграция. Обучават се по индивидуални програми, свързани със здравословното състояние на всяко дете.
     Ресурсни учители – Шест броя ресурсни учители в щата на Ресурсен център Стара Загора успешно подпомагат интегрирането на децата и учениците със 
специфични образователни потребности. Децата с увреждания и техните семейства получават консултации по редица въпроси, свързани със                     
образователно- възпитатателния процес и рехабилитационната дейност.
     
      Социални услуги за хора с уврежданияклубна форма. Общината е предоставила материална база за клубна база за следните организации:
 • Клуб на Съюза инвалидите в България – Казанлък. В Клуба членуват 450
 души.По проект между община Казанлък и Католическа църква от източен обряд Казанлък е назначен организатор , който предоставя услуги на нуждаещите се – представяне на документи в ТЕЛК, уреждане карти от НОИ, дарителски кампании, организиране развлекателни мероприятия, предоставяне на информации за социално подпомагане и др.
 • Клуб на Съюза на слепите в България - Казанлък. В клуба членуват около 100
 души със зрителни и зрително-слухови проблеми.
 • Клуб на Съюза на глухите – Казанлък, в който членуват 85 души със слухови
 проблеми.
 • Клуб на военноинвалидите в България – Казанлък.
Общината се е ангажирала с поддържане на материалната база на тези клубове. За дейността ежегодно с решение на Общински съвет се отпускат средства от бюджета на Общината.                                                                                                                     
 • Клуб на деца с увреждания - В клуба членуват 30 деца с увреждания и техните
 родители от СНЦ “Бъдеще на деца с увреждания”. В клуба ресурсни учители обучават
 децата ; провеждат се срещи на родители за оказване на самопомощ; реализираха се
редица проекти, свързани с проблемите на децата с увреждания.
 
Силни страни :
 • Наличие на политическа воля на ръководството на общината за развитие на
социалните услуги в съзвучие с държавната политика и нейните приоритети.
 • Всяка услуга има достатъчно потребители , от което можем да направим извод, че посоката на развитие е правилна.
 • В Община Казанлък има традиции в предоставянето на социални услуги. Домът за възрастни с деменция “Д.Папазов” е дарен от Димитър Папазов /розопроизводител/ на църква в Казанлък през 1925 г. за разкриване на старопиталище и сиропиталище.
 • Непрекъснато подобряване на материалната база / извършено е пребазиране на ДСХОЛ №3 от гр.Шипка в Казанлък, след извършване на реконструкция и основен ремонт на детска градина през 1994-1997 г./ ; извършен беше основен ремонт на ДСХОЛ “М.Асебо” с финансовата помощ на СИФ, започва строителството на нова сграда на ДВД “Д.Папазов”;
 • Бърз преход от институционални грижи към услуги , които оставят човека в неговата общност и семейна среда през последните няколко години.
 • Подобряване качеството на живот на хората с увреждания / ДСП, личен и социален асистент/.
 • Предоставяне управлението на услугата “социален асистент” на НПО, което е нов момент в работата на общината.
 • Наличие на регистрирани и работещи НПО на територията на общината, които проявяват интерес към социални услуги за деца и възрастни хора.
 • Наличие на организации на потенциални потребители на социални услуги –местни структури на съюзи на инвалидите, съюзи на слепите и глухите, на военно инвалидите, на пенсионерите , на жени с онкологични заболявания и др.
 • Наличие на достатъчно квалифицирани кадри по специалностите: социални дейности, медицински кадри / медицински сестри и рехабилитатори/, социална педагогика, психология и др., които ще извършват социалните услуги.
 • Подобряване качеството на социалната работа, медицинското обслужване, храненето / завишаване броя на социалните работници, обучение на медицинския и обслужващ персонал, предоставяне възможност за избор на меню и др./.
 • Мониторинг на институциите от АСП и Европейска комисия .
 • Достигнат опит в социалните услуги чрез досега функциониращите заведения и организации.
 • Разработена и утвърдена от Общински съвет Стратегия за закрила на детето в Община Казанлък за периода 2004 - 2006 г. в съответствие с изискванията на Закона за закрила на детето.
 
Слабости:
 • Свързани със състоянието на материалната база, която в някои от институциите не отговаря на европейските изисквания / ДВД “Д.Папазов”, ДСХОЛ № 3 и ДЦСХ /;
 • Недостатъчно развитие на социалните услуги в общността, особено за децата с увреждания;
 • Стареене на населението в общината, което налага потребности от различни
     форми на социални услуги за възрастни хора. Напр. непълен обхват на
     услугата Домашен социален патронаж на територията на цялата община;
 • Социалната работа е недостатъчна, поради липса на достатъчен брой социални работници;
 • Необходимост от пребазиране на някои функциониращи социални заведения;
 • Липса на транспортни средства и необходимост от обновяване на наличните транспортните средства в заведения;
 • Липса на стандарти за численост на персонала;
 • Недостатъчност или липса на алтернативни форми на услуги, като: дневни центрове за деца с увреждания и възрастни хора, център за обществена подкрепа , центрове за настаняване на деца от семеен тип и др.;
 • Ограничени общински финансови ресурси за развитие на социалните услуги;
 • Липса на специализиран транспорт и неадаптиране на съществуващия обществен транспорт към трудно подвижните жители на общината;
 • Наличие на “бариери” за трудно подвижните и незрящи лица по улиците, учрежденията, търговските обекти;
 • Ограничена използваемост на Помощно училище “ Димитър Андреев”.
 
Заплахи /бариери на външната среда за осъществяване на стратегията/
 • Зависимост на голяма част от услугите от централно бюджетно финансиране;
 • Несъответствие на собствените бюджетни средства на общината и реалните потребности от социални услуги на гражданите на общината ;
 • Непрекъснато нарастване броя на нуждаещите се от социални услуги.
 
 
 
Тенденциите в развитието на социалните услуги са следните:
 • Повишаване търсенето на услугите в специализираните институции. В момента чакащите молби за постъпване са 103 бр.
 •  Настаняването в институция да се извършва като крайна мярка, когато за лицето няма друга алтернатива, т.е. подходяща социална услуга в общността.
 • Непрекъснато подобряване стандартите на качество, което намира израз в подобряване условията на материалната база на домовете ; диференцирано меню според желанието и в съответствие със здравословното състояние на лицето; акцентуване върху рехабилитацията при полагането на здравни грижи; провеждане на развлекателни , спортни и културни мероприятия; трудотерапия и др. социални дейности.
 • Разширяване на социалните услуги в общността , чрез което се постига непрекъснато обогатяване вида и качеството на услугите /личен, социален асистент , домашен помощник, дневни центрове за деца и възрастни, ресурсни центрове за деца и младежи със затруднения и специфични образователни потребност и др. /.
 • Изграждане на общодостъпна среда чрез скосявания, рампи, асансьори, звукови светофарни уредби и др. до всички обществени институции, детски градини, училища, банки и др.
 
 
ІІ. Основни   цели на Стратегията, непосредствени цели , приоритети и задачи за реализиране на целите
Основни цели на стратегията:
 1. Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в специализираните институции и подобряване условията на живот в тях.
 2. Развитие на социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на Община Казанлък и разкриването на нови.
 
 
Основна цел: Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в специализираните институции и подобряване условията на живот в тях:
 
Непосредствени цели, дейности и мерки за постигане на целта:
 1. Подобряване на материалната база на институциите ще се осъществи чрез следните дейности и мерки:
 • Извършване на строително-ремонтни дейности.
 • Обновяване на обзавеждането и техниката.
 1. Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала и придобиване на нови знания и умения чрез.
 • Провеждане на обучения
 • Участия в семинари
 • Организиране и провеждане на работни срещи.
 • Обмяна на опит между професионалисти от сходни институции
 • Участие в курсове за квалификация и преквалификация.
 • Изготвяне на мотивационни профили на работещите в специализираните институции и предоставящите алтернативни социални услуги.
 • Изготвяне на планове за повишаване мотивацията на заетите в социалната сфера.
 • Организиране и провеждане супервизия на работещите в специализираните институции и предоставящите алтернативни социални услуги.
 1. Индивидуализиране на грижата и социалните услуги посредством:
 • Повишаване числеността на персонала.
 • Намаляване капацитета на институциите.
 1. Деинституционализация и интегриране на настанените лица в общността.
 • Извършване на социална оценка от мултидисциплинарни екипи относно възможността за извеждане на потребителите извън институциите.
 • Възстановяване и/или поддържане на връзки с роднини и близки и оценка на възможностите за реинтеграция в семейна среда.
 1. Развитие на алтернативни социални услуги съвместно с неправителствени организации вътре в институцията или извън нея като форма на интеграция на настанените лица.
 • Изграждане на “Защитени жилища” за стари хора и хора с увреждания.
 • Изграждане на Дневни центрове , вкл. и към институциите .
 • Провеждане на съвместни спортни, културни, туристически , образователни мероприятия съвместно с НПО.
6. Настаняване на лица, които отговарят на профила на институцията
 • Подобряване сътрудничеството между Община Казанлък и Дирекция”Социално подпомагане”.
 • Отчитане промените в психическото и физическото състояние на настанените лица с цел своевременното преместване в отговарящи на потребностите им институции.
7. Извършване на актуализация и мониторинг на Програмите за развитие на всяка институция.
 • Изготвяне на програми за мониторинг вътре в институциите.
 • Провеждане на мониторинг от страна на Община Казанлък.
8. Промяна на нагласите и мнението на обществото относно институционалната грижа и настанените лица.
 • Представяне на настанените лица по подходящ начин на обществото.
 • Подобряване сътрудничеството с местните и национални медии.
 • Организиране и провеждане на информационни кампании за разясняване същността и необходимостта от институционална грижа.
 1. Подобряване на междуинституционалните връзки чрез:
 • Провеждане на работни срещи.
 • Поддържане на регулярни връзки за обмен на информация, методика за работа и иновации.
 
Основна цел: Развитие на социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на Община Казанлък и разкриването на нови.
 
Непосредствени цели, дейности и мерки за постигане на целта:
1. Проучване потребностите на населението на територията на община Казанлък от развитие на нови социални услуги и разширяване дейността на наличните. За целта ще бъдат осъществени следните дейности и мерки:
 • Извършване на проучвания чрез:
 • Анкетни карти
 • Въпросници
 • Анализ на статистически данни
2. Детерминиране и идентифициране потребностите на най-рисковите групи за развитие на нови услуги и увеличаване броя на целеви групи, ползващи се от наличните алтернативни услуги.
Анализ на резултатите от извършените проучвания.
3.Определяне на видовете нови алтернативни социални услуги и целевите групи,които ще се ползват от тях.
 • Определяне на приоритетите
 • Преценка на наличните ресурси-трудови, финансови, административни
4. Проучване сградния фонд на общината.
 • Определяне на подходящи сгради и помещения за реализиране на социалните услуги.
5. Определяне източниците на финансиране за разкриване на нови социални услуги и разширяване дейността на съществуващите.
 • Залагане на средства в Общинската инвестиционна програма и общинския бюджет за социални услуги “общинска отговорност”.
 • Спазване на процедурите, регламентирани в ЗСП за разкриване на услуги “държавна отговорност”.
 • Проучване възможностите и условията за финансиране на услугите от донорски организации и европейските фондове.
 • Проучване капацитета на НПО-та на територията на общината и активизиране на бизнес-сектора.
6. Информиране на обществеността за вида на предоставяните услуги.
 • Отразяване дейността на различните видове услуги от медиите.
 • Провеждане на конференции.
 • Организиране на информационни дни.
 • Издаване на брошури и диплянки за видовете социални услуги на територията на общината.
 1. Мониторинг на резултатите и влиянието , което социалните услуги оказват върху потребителите и техните семейства.
 • Извършване на регулярни проверки за спазване на критериите и стандартите за
 предоставяне на социалните услуги.
 • Анализиране на статистическите данни.
 • Анализиране промяната в състоянието на потребителите и техните семейства.
8. Изграждане на мултидисциплинарни екипи за работа по случаи.
 • Подобряване координацията между отделните институции.
 • Разширяване на мрежата от партньори.
9. Изграждане на мрежа от доброволци за работа с потребители на социални услуги.
 • Установяване на връзки с организации, занимаващи се с доброволческа дейност
 • Сформиране и провеждане на обучение на екип от доброволци.
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в специализираните институции и подобряване условията на живот в тях.
 • По-добра материална база, оборудване и техническа обезпеченост, съответстваща на критериите и стандартите и на потребностите на клиентите.
 • Повишаване квалификацията на персонала , адекватна на нивото на социалната услуга , състоянието на потребителите и извършената супервизия на персонала.
 • Подобрено психическо и физическо състояние на потребителите и придобити социални умения.
 • Повишен брой интегрирани / реинтегрирани в общността лица и подобрени / възстановени връзки със семействата им.
 • Разкрити нови алтернативни социални услуги вътре в институцията или извън нея.
 • Настанените лица отговарят на профила на всяка институция за предоставяне
 на социални услуги.
 • Актуализирани програми за развитие , според динамиката на промените в нормативната уредба и потребностите на настанените лица.
 • Подобрено сътрудничество с медиите и повишена информираност на обществото относно институционалната грижа и настанените лица.
 • Подобрено сътрудничество между институциите , ангажирани с предоставянето на социални услуги.
2. Развитие на социалните услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на Община Казанлък и разкриването на нови.
 • Установени потребности на населението от социални услуги.
 • Определени приоритетни целеви групи, нуждаещи се от нови социални услуги и установени нужди от увеличаване броя на целевите групи, ползващи се от съществуващите такива.
 • Определени алтернативни социални услуги, които ще се разкриват.
 • Определени подходящи сгради за развиване на социални услуги.
 • Определени източници на финансиране за разкриване на нови социални услуги и разширяване дейността на вече съществуващите .
 • Повишена информираност на обществеността относно алтернативните социални услуги и условията за ползването им.
 • Подобрено състояние на потребителите на социални услуги и техните семейства.
 • Подобрена координация на институциите при работа по случаи.
 • Изградена и функционираща мрежа от доброволци.
 
ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ
Община Казанлък
Дирекция “Социално подпомагане”
Дирекция “Бюро по труда”
Специализирани институции
РИО на МОН
Н П О
Съюзи и организации на и за хора с увреждания
 
ФИНАНСИРАНЕ
Дейностите и мерките по Стратегията за развитие на социалните услуги 2007-2009 година ще бъдат целево финансирани въз основа на разработен годишен План за действие и годишен Финансов план за Община Казанлък от:
-Общински бюджет
-Утвърдените бюджети на ангажираните институции
- Проекти и Програми.
Средствата ще бъдат разпределени, изразходвани и отчетени в рамките на годишните бюджети на съответните институции, отговорни за реализирането на разписаните дейности.
 
МОНИТОРИНГ
І. Показатели за постигане на стратегическата цел “Повишаване качеството на предоставяните социални услуги в специализираните институции и подобряване условията на живот в тях”:
1. Подобряване на материалната база:
 • Ново строителство.
 • Извършени ремонтни дейности.
 • Подмяна / ремонт на техническо оборудване и обзавеждане.
2. Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала
 • Участия в курсове за квалификация и преквалификация.
 • Участия в проведени семинари.
 • Участия в проведени обучения.
 • Изготвени мотивационни профили и планове за повишаване на мотивацията.
 • Брой служители, на които е извършена супервизия.
3. Индивидуализиране на грижата и социалните услуги
 • Капацитет на заведенията.
 • Численост на персонала.
 • Извършване на социална оценка на потребителите и промяна в индекса на социалните умения.
4. Деинституализация и интегриране на настанените лица в общността:
 • Брой лица , интегрирани / реинтегрирани в общността
 • Възстановени / подобрени връзки с близки.
5. Развитие на алтернативни социални услуги съвместно с неправителствени организации вътре в институцията или извън нея като форма на интеграция на настанените лица.
·         Брой разкрити “Защитени жилища”.
·         Брой изградени Дневни центрове .
·         Брой проведени мероприятия.
6.Настаняване на лица, които отговарят на профила на институцията:
 • Брой на лицата, които са преместени от една институция в друга във връзка с настъпили промени във здравословното състояние.
 • Брой проведени работни срещи. 
7. Извършване на актуализация и мониторинг на Програмите за развитие на всяка институция:
 • Брой извършени актуализации на Програмите за развитие.
 • Разработени системи за мониторинг в институциите.
8.   Промяна в нагласите и мнението на обществото относно
      институционалната грижа и настанените лица:
 • Проучване на общественото мнение.
 • Проведени информационни кампании.
 1.  Подобряване на междуинституционалните връзки:
 • Брой проведени работни срещи.
 • Брой проведени съвместни мероприятия.
 
ІІ. Показатели за постигане на стратегическата цел “ Развитие на социалните
 услуги в общността, насочени към преодоляване на социалната изолация и подобряване качеството на живот на жителите на Община Казанлък и разкриването на нови”.
1.       Проучване потребностите на населението на територията на община Казанлък от развитие на нови социални услуги и разширяване дейността на наличните:
 • Набиране на статистическа информация и изготвяне на анализ на потребностите
 • Провеждане на различни видове проучвания.
2.       Детерминиране и идентифициране потребностите на най-рисковите групи за развитие на нови услуги и увеличаване броя на целеви групи, ползващи се от наличните алтернативни услуги:
 • Наличие на анализ и изводи от проучванията.
3. Определяне на видовете нови алтернативни социални услуги и целевите групи, които ще се ползват от тях.
 • Наличие на обективна оценка
4. Проучване сградния фонд на общината:
 • Брой решения на Общински съвет Казанлък за предоставяне на общински сгради и помещения за разкриване на заведения за социални услуги.
5. Определяне източниците на финансиране за разкриване на нови социални услуги и разширяване дейността на съществуващите:
 • Средства, предвидени в Общинския бюджет за социални услуги.
 • Предвидени средства в Общинска инвестиционна програма.
 • Разработени и реализирани проекти за социални услуги.
 • Брой социални услуги, предоставени на НПО.
8. Информиране на обществеността за вида на предоставяните услуги:
 • Брой информации по медиите за проблемите на социалните услуги.
 • разработени диплянки и др. печатни материали.
9. Мониторинг на резултатите и влиянието, което социалните услуги оказват върху потребителите и техните семейства.
 • Разработени оценки и анализи с препоръки.
 • Брой протоколи от извършени проверки.
10. Изграждане на мултидисциплинарни екипи за работа по случаи.
 • Отчитане на координирани действия между отговорните институции.
 • Брой партньори
11. Изграждане на мрежа от доброволци за работа с потребители на социални услуги.
 • Брой доброволни организации, с които се работи.
 • Брой проведени съвместни мероприятия
 • Брой доброволци.
 
Заключение.
Настоящият стратегически документ за развитие на социалните услуги в Община Казанлък е разработен от дирекция „Социални дейности, земеделие, екология” и е първата цялостна синтезирана идея за предоставяне на социални услуги. Без да има претенциите за изчерпателност и пълна всеобхватност, тя е основана на доказани потребности на общността и е основа за бъдещи дискусии и обсъждания на различни нива и от много целеви групи на потребители, за да се превърне в реалистична дългосрочна програма за развитие на социалните услуги чрез включване на всички страни, имащи ангажименти или намерения да решават социални проблеми на жителите на общината. Същата е отворен документ и може да се допълва, изменя и актуализира.
      Община Казанлък се задължава, в тримесечен срок от утвърждаване на Стратегията от Общински съвет – Казанлък, да изготви План за действие за 2007 година.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - КАЗАНЛЪК:
                                                                /В. Самарски/