РЕШЕНИЕ № 765
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-669/15.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане от подпараграф 42-14 - "Други помощи по решение на ОбС" еднократна парична помощ за лечение, закупуване на лекарства и консумативи на Джавид Таиров Ахмедов от с.Шейново и Димитър Петров Байнов от гр. Казанлък.


Мотиви: В ПК по социални дейности и трудова заетост са постъпили следните молби за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства и др.
            1. ОС-554/19.07.07 г. на Джавид Таиров Ахмедов от с. Шейново община Казанлък с диагноза болест на Адисон, захарен диабет с полиневропатия, състояние след туберколоза на периферни лимфни възли и бронхоаденит, епидектопия и др.
            2. ОС-566/23.07.07 г. на Димитър Петров Байнов от гр. Казанлък с диагноза инвазивен дуктален карцином с пери и интраневрална инвазия на фона на хроничен индуративен кистичен панкреатит и др. съпътстващи заболявания.
Средствата се отпускат за лечение и закупуване на медикаменти, които не попадат в списъка на НЗОК или частично се заплащат.
Помощите са предназначени за социалнослаби граждани, с ниски доходи и в тежко здравословно състояние.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1 т. 23 от ЗМСМА,
 
 
 
Р Е Ш И:
 
            Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2007 г. под параграф 42-14 „Други помощи по решение на ОбС, еднократна парична помощ в следния размер:
 
            1. На Джавид Таиров Ахмедов от с. Шейново община Казанлък ул. „Ген. Св. Мирски” № 56 – 200 (двеста) лв.
            2. На Димитър Петров Байнов от гр. Казанлък, ж.к. „Изток” бл. 7, вх. Г ет. 6, ап. 88 – 200 (двеста) лв.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Джавид Таиров Ахмедов от с. Шейново, община Казанлък, ул. „Ген. Св. Мирски” № 56; Димитър Петров Байнов от гр. Казанлък, ж.к. „Изток” бл. 7, вх. Г, ет. 6, ап. 88.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които "за" - 27.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/