РЕШЕНИЕ № 766
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-423/15.06.2007 г. - Придружително писмо от Илчо Антонов - общински съветник с предложение за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за построяване на християнски храм на Втора християнска евангелска петдесятна църква – Казанлък върху имот, частна общинска собственост със застроена площ 850 кв. м, съставляващ УПИ-119 в кв. 107, 104, кад. район 505, съгласно ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед 300-4-41 от 2003 г.


Мотиви: УПИ V-119, кв. 107, кад. район 505 по плана на град Казанлък представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС № 436 от 05.04.2007 г., вписан в Агенцията за вписванията вх. № 3385/16.04.2007 г. под № 168, т. ІІ, р. 1374, п. 15920.
            Съгласно Закона за вероизповеданията (обн. ДВ, бр. 120/29.12.2002 г.) - чл. 21, ал. 3 държавата и общините могат да отстъпват безвъзмездно на религиозните институции и техните местни поделения право на ползване върху държавни и общински имоти, както и да ги подпомагат със субсидии, предвидени в държавния и общинския бюджет.
            Евангелска петдесятна църква - 2 (ЕПЦ - 2) е регистрирана от 1993 г. като поделение на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България. До този момент няма собствена база и молитвен дом и ползва срещу наем общински клуб "Тракия". Тъй като това място е предназначено за други обществени цели, то е неподходящо и недостатъчно за разгръщане на всичките дейности на църквата и затова желанието на членовете й е със собствени финансови средства да бъде изграден християнски дом за молитвени религиозни служби и културно-образователни дейности.
            Съгласно ЗОС (обн. ДВ, бр. 44/21.05.1996 г., посл. изм. ДВ 36/2006 г.) - чл. 37, ал. 4, т. 3 право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.
            За построяването на такъв християнски храм има проявен обществен интерес от миряните, посещаващи ЕПЦ - 2. Ефектът върху ромската общност ще бъде изключително положителен, тъй като е известно колко остър е проблемът с духовното развитие и образованието на тези наши съграждани. Изграждането на този храм ще послужи за по-бързото интегриране на ромската общност в България.
            По време на станалите обсъждания се установи, че искането не е индивидуализирано относно техническите параметри на сградата. Конкретизирането на етажността, застроената площ и др. технически параметри е абсолютно необходимо условие за учредяването на право на строеж.
            Освен това е необходимо след конкретизирането на обекта, за който се иска отстъпване на право на строеж, докладната да бъде разгледана от съотоветните постоянни комисии при Общинския съвет.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
 Отлага за следващото заседание на Общинския съвет разглеждането на ОС-423/15.06.2007 г. - Придружително писмо от Илчо Антонов - общински съветник с предложение за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за построяване на християнски храм на Втора християнска евангелска петдесятна църква – Казанлък върху имот, частна общинска собственост със застроена площ 850 кв. м, съставляващ УПИ-119 в кв. 107, 104,  кад. район 505, съгласно ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед 300-4-41 от 2003 г.
 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, ЕПЦ-2, гр. Казанлък..
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/