РЕШЕНИЕ № 767
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-656/10.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за учредяване на право на строеж в полза на 'ЕВН България Електроразпределение" АД, по молба вх.№136-01-8б2007 от ръководител КЕЦ Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация е постъпила молба от “ЕВН България Електроразпределение”АД , представлявано от инж. Вълко Вълков, ръководител КЕЦ Казанлък, за учредяване възмездно право на строеж за построяване на сграда “Трафопост”, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост , по реда на чл.37 ал.4 т.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.62ал.1 от Закона за енергетиката. Сградата, съгласно издадената виза за проектиране на главен архитект е предвидена в   урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІХ в кв.38 по план на гр.Казанлък,одобрен със Заповед №533/2006г.. За имота е съставен акт за частна общинска собственост №342/2006г.
      Съгласно плана за застрояване и издадената виза в имота е разрешено строителство на сграда на един етаж с предназначение “трафопост” с размери 3,50 х 2,50 м и необходим сервитут към сградата с площ 61,75 кв.м.- нормативно определена площ за обслужване . На тази база е изготвена оценката на правото на строеж върху имота. Пазарна стойност е 5 200 лева, по оценка изх. № 170/25.07.2007. на “Балканинвест”ЕООД.   
 
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл.21 ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката , 
 
 
Р Е Ш И:
 
            1. Учредява в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, БУЛСТАТ 115552190, рег. по ф.д.№2436/2000г. на Пловдивски окръжен съд, безсрочно , възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 8,75экв.м./осем кв.м. и седемдесет и пет кв.см./ , с предназначение ”трафопост” с необходимата към нея сервитутна ивица земя с площ 61,75кв.м,    върху следния имот, частна общинска собственост, съгласно АОС № 342/08.11.06 г, вп.. № 10320/15.12.06 акт 163,  т. Х, д. 6091, п.15920:
            урегулиран поземлен имот УПИ/ ІХ /девет/ в кв. 38 /тридесет и осем/ - Промишлена зона , кад. район 504, гр.Казанлък, ПР одобрен със заповед № 533/2006г.на кмета на Община Казанлък, с обща площ 3 593 кв.м. , при граници: север - улица, североизток -улица; изток - улица, юг - УПИ Х , запад - УПИ І и УПИ І-7879,   за сумата от 5 200 / пет хиляди и двеста/ лева.    
            2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за учредено право на строеж по т.1, като всички данъци , такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на “ЕВН България Електроразпределение”АД.
 
            Адресат на акта: кметът на община Казанлък, “ЕВН България Електроразпределение”АД.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/