РЕШЕНИЕ № 768
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-599/06.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината с предложение за учредяване на право на строеж в полза на "ЕВН Електроразпределение" АД, по молба вх. № 136-01-33/2007 от ръководител КЕЦ Казанлък.


Мотиви: В Общинска администрация е постъпила молба от “ЕВН България Електроразпределение”АД , представлявано от инж. Вълко Вълков, ръководител КЕЦ Казанлък, за учредяване възмездно право на строеж за построяване на сграда “Трафопост”, без търг или конкурс, върху имот, частна общинска собственост , по реда на чл.37 ал.4 т.4 от Закона за общинската собственост и във връзка с чл.62ал.1 от Закона за енергетиката. Сградата, съгласно издадената виза за проектиране на главен архитект, е предвидена в новосъздаден урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІ-365 в кв.13 по план на с.Долно Изворово. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 452/2007г. .
      Съгласно плана за застрояване в имота е разрешено строителство на сграда на един етаж с предназначение “трафопост” с размери 2,90 х 2,10м и необходим сервитут към сградата с площ 110 кв.м.- нормативно определена площ за обслужване. На тази база е изготвена оценката на правото на строеж върху имота. Пазарна стойност е 1 500 лева, по оценка изх. № 165/17.07.2007 г. на “Балканинвест”ЕООД.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.37 ал.4 т.4 от ЗОС, във връзка с чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката,
 
 
Р Е Ш И:
 
            1. Учредява в полза на “ЕВН България Електроразпределение”АД, БУЛСТАТ 115552190, рег. по ф.д.№2436/2000г. на Пловдивски окръжен съд, безсрочно ,възмездно право на строеж на едноетажна сграда със застроена площ 6,09 кв.м., с предназначение ”трафопост”,   върху следния имот, частна общинска собственост, съгласно АОС № 452/ 03.05.07г, вп..№ 4671/29.05.07 акт 120,  т. ІІІ, д. 1958,  п.15920:
             урегулиран поземлен имот УПИ  ХХІ-365 /двадесет и първи-три шест пет/   в кв. 13 /тринадесет/ с. Долно Изворово, общ.Казанлък, ПУП, одобрен със заповед № 174/2007 г. на кмета на Община Казанлък, с обща площ 110кв.м. , при граници: север, североизток и северозапад - улици; югоизток и югозапад - УПИ ХVІ-366,  за сумата от 1 500 / хиляда и петстотин/ лева.
            2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за учредено право на строеж по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на “ЕВН България Електроразпределение”АД.
 
 
            Адресат на акта: кметът на община Казанлък, “ЕВН България Електроразпределение”АД.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/