РЕШЕНИЕ № 769
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-620/21.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък, за продажба на земя, частна общинска собственост, на собственик на построена върху нея сграда по молба от Радослав Симеонов Шиков.


Мотиви: В Общинска администрация e постъпила молба за закупуване на общинска земя от Радослав Симеонов Шиков, в качеството му на собственик на построена върху нея сграда.   Сградата “Търговски обект-магазин” е построена върху урегулиран поземлен имот/УПИ/ ХVІІІ-834 в кв.12 гр.Шипка, частна общинска собственост, съгласно акт за общинска собственост № 940/19.01.2005 г. За имота е изготвена пазарна оценка от “Балканинвест” ЕООД - независим лицензиран оценител, като стойността е 5 600 лева.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 3 от ЗОС и чл. 40 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък, 
 
 
Р Е Ш И:
 
            1. Продава земя, частна общинска собственост, съгласно АОС № 940/2005 г., вп. в СВ № 577/25.01.05 г., акт 178, т. І, н. д. 246, п. 15920, с площ 140 (сто и четиридесет) кв.м., съставляваща урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХVІІІ-834 (осемнадесет - осем три четири) в кв. 12 (дванадесет) , по плана на гр. Шипка, общ. Казанлък, утвърден със заповед № 115/04 г., при граници: север - УПИ ХІХ; изток -УПИ ХV; юг - ул.”Хр. Патрев” и запад - улица, 
 на Радослав Симеонов Шиков, собственик на построената върху нея сграда, съгласно н. а. № 158,   т. ІІІ, д. 491/2007 г., за сумата 5 600 лв. (пет хиляди и шестстотин лева) без ДДС.        
            2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажбата по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на молителя - Радослав Шиков.   
 
            Адресат на акта: кметът на община Казанлък и Радослав Симеонов Шиков.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
 
            Участвали в поименното гласуване 23 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/