РЕШЕНИЕ № 770
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-615/21.08.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на Община Казанлък във връзка с провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПКС на общински обекти; УПИ XVI в кв. 31, с.Шейново, ведно с построената на него сграда и сграда, находяща се в УПИ X, кв. 6, с.Шейново.


Мотиви: В изпълнение на Решение № 652/26.04.2007 г. на ОбС - Казанлък бяха изготвени актуализирани оценки на общински обекти: Сграда, находяща се в УПИ X, кв. 6, с. Шейново и УПИ XVI в кв. 31, с. Шейново, ведно с построената в него сграда. Пазарната оценка на имотите бе определена в размер, както следва:
            - УПИ XVI в кв. 31, с. Шейново, ведно с построената в него сграда – 52 000 лв.
            - Сграда, находяща се в УПИ X, кв. 6, с. Шейново – 51 000 лв.
Във връзка с т. 2 от решението и с оглед финализиране на започнатите приватизационни процедури, предлагам ОбС да вземе решение за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК при начална тръжна цена, съответстваща на оценката. В случай на успешно финализиране и сключване на договори за продажба на имотите, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и придобиване на ДМА.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1 и чл. 8, ал. 1 и ал. 2 от Наредба за търговете и конкурсите и с оглед финализиране на откритите с Решение № 396/30.03.2006 г. на ОбС процедури за приватизация на обектите,  
 
 
Р Е Ш И:
I. Утвърждава актуализираните пазарни оценки на общински обекти: УПИ XVI в кв. 31, с. Шейново, ведно с построената в него сграда и Сграда, находяща се в УПИ X, кв. 6, с. Шейново.
II. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
А. Дворно място с площ 1325 /хиляда триста двадесет и пет/ кв.м., представляващо УПИ /урегулиран поземлен имот/ XVI - 688 /шестнадесети за шестстотин осемдесет и осми/ в кв. 31 /тридесет и първи/ по плана на с. Шейново, ведно с построената в него двуетажна масивна сграда с разгъната застроена площ 270,34 /двеста и седемдесет цяло и тридесет и четири/ кв.м.
Б. Масивна сграда с площ 240,70 /двеста и четиридесет цяло и седемдесет стотни/ кв.м, с бетонова площадка с 5 броя стъпала от юг с площ 30 /тридесет/ кв.м., ведно с отстъпеното право на строеж, находяща се в УПИ /урегулиран поземлен имот/ X /десети/, кв. 6 /шест/, по плана на с. Шейново, община Казанлък,
при следните условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
- за обекта по т. А – 52 000 /петдесет и две хиляди/ лв. без ДДС. В цената не включен дължимият ДДС върху 24,57 % от нея /частта на неосвободените доставки в общата цена/.
- за обекта по т. Б - 51 000 /петдесет и една хиляди/ лв.
Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF. В същия срок и по същата сметка се заплаща и дължимият ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация за всеки от обектите в размер на 200 лв. в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
            При получаване на тръжната документация:
            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:
·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;
·        документ, удостоверяващ актуалното правно състояние /оригинал или нотариално заверено копие/, издаден до 90 дни преди датата на търга;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
            б) физическите лица, извън тези по т. а), представят:
  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
5. Предложения за участие се приемат до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
6. Оглед на обектите – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
7. Търговете да се проведат на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в ст. 14 в сградата на Община Казанлък: за обекта по т. А - от 13.00 ч., за обекта по т. Б - 13.10 ч.,
III. Утвърждава тръжните документации за продажба на имотите по т.I, ведно с информационните меморандуми, като част от тях.
            IV. За провеждане на търговете по т. II, назначава комисия в състав:
Председател:Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”   
Членове:      
            Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт
            Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
            Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”    
            Моника Динева - общински съветник, способен юрист
            Петър Пепелешков - общински съветник
            Цветанка Пискова - общински съветник
            Емил Пенчев - общински съветник
            Васил Кърпачев - общински съветник
            Резервни членове: Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”
            Кадрие Летиф - общински съветник
           В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Адриана Тенева – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търговете.
IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.
 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПСК и чл. 5 от НТК за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения публичен търг за продажба. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/
                        /В. Василева/