РЕШЕНИЕ № 771
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-655/10.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на публичен търг с явно наддаване по реда на чл.32, ал.3, т.1 ЗПСК за продажба на общински обект: обществен терен №000514 в м."Паметника" в землището на с.Шейново, заедно с построената в него сграда, съоръжения и трайни насаждения.


Мотиви: С Решение № 396/30.03.2006 г. на ОбС - Казанлък е открита процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Обществен терен, представляващ им. № 000514 в м. “Паметника” в землището на с.Шейново, община Казанлък, ведно с построената в него сграда. В изпълнение на решението, за имота е изготвена пазарна оценка и тя е в размер на 283 500 лв. С Решение Nо 414/27.04.2006 г. на ОбС - Казанлък беше обявен публичен търг с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК за продажба на имота при начална тръжна цена в размер на 328 000 лв. Поради неявяване на кандидати търга бе обявен от назначената комисия за непроведен. С Решения № № 488, 546/2006 г. бяха обявени поредни търгове с явно наддаване по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК за продажба на обекта при начална тръжна цена, намалена с 10 % - 295 200 лв., съответно с 30 % - 229 600 лв. и 40% -196 800 лв. спрямо първоначално обявената. Поради неявяване на кандидати търговете отново бяха обявени за непроведени.
Общинският имот беше включен в Годишния план за приватизация за 2006 г. Предвид на това, че Наредбата за търговете и конкурсите допуска възможност /чл. 14, ал. 4/, органът за приватизация да намали началната тръжна цена с не повече от 50 % и с оглед финализиране на започнатата процедура, считам за целесъобразно провеждане на нов публичен търг с явно наддаване за продажба на имота, при начална тръжна цена, намалена с 50 % спрямо първоначално обявената с Решение № 414/27.04.2006 г. на ОбС – 328 000 лв. В случай на успешно финализиране на процедурата и сключване на договор за продажба на обекта, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и придобиване на ДМА.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6,ал. 1, чл. 8, ал. 1 и ал. 2, чл. 14, ал. 4 от НТК и с оглед на финализиране процедурата за приватизация на обекта, открита с Решение № 396/30.03.2006 г. на ОбС - Казанлък,  
 
 
Р Е Ш И:
 
 1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищнен имот: Обществен терен с площ 9691 /девет хиляди шестстотин деветдесет и един/ кв.м., представляващ им. № 000514 /петстотин и четиринадесет/ в м. “Паметника” в землището на с.Шейново, община Казанлък, ведно с построената в него триетажна сграда, съоръжения и трайни насаждения,
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена, без ДДС – 164 000 /сто шестдесет и четири хиляди/ лв. Цената се оферира в левa. Достигнатата цена и дължимият ДДС върху стойността на съоръженията и трайните насаждения, представляващи 7,57 % от общата цена, се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350, в “Общинска банка” AД, клон Пловдив офис Казанлък. б. код SOMBBGSF. 
1.2. Стъпка за наддаване: 16 400 /шестнадесет хиляди четиристотин/ лв.
1.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” AД, клон Пловдив офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
1.4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация - 200 лв. в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на документи за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
При получаване на тръжната документация:
            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:
·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;
·        документ, удостоверяващ актуалното правно състояние /оригинал или нотариално заверено копие/, издаден до 90 дни преди датата на търга;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
            б) физическите лица, извън тези по т. а), представят:
  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
1.5. Предложения за участие в търга се приемат до 12.30 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
1.6. Оглед на обекта – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
1.7. Търгът да се проведе на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 13 20 ч. в ст. 14 в сградата на Община Казанлък.
2. Утвърждава тръжна документация за продажба на обекта, ведно с информационния меморандум като част от нея.
           3. За провеждане на търга по т. 2 назначава комисия в състав:
Председател:   Емин Чука – зам. кмет на общината
Членове:     
Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт
Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
            Иван Сотиров Тишев - общ. съветник
            Тюркян Исмедова Салиева - общински съветник
            Недко Кирилов Недков - общински съветник
            Илчо Стефанов антонов - общински съветник
            Сава Койчев Савов - общински съветник
            Христо Рачев Марков - общински съветник
            Резервни членове: Милена Дончева Георгиева ст. юрисконсулт
                                               Васил Димитров Кърпачев - общински съветник
 
 
 
           В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова - член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.
4. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организацията и провеждането на търга, по подготовката и сключването на договора за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.
 
 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПСК и чл. 5 от НТК за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения публичен търг за продажба. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, членовете на комисията за провеждане на търга, съгласно решението, заинтересованите граждани .
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които "за" - 25
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/
 
                              /В. Василева/