РЕШЕНИЕ № 772
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-647/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински обекти: "Дърводелска работилница с. Ръжена", УПИ IХ в кв. 6 плана на с. Копринка.


Мотиви: В изпълнение на Решения №№ 526/28.09.2006 г. и 537/26.10.2006 г. на ОбС - Казанлък за откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти, за същите бяха изготвени правни анализи, оценки и информационни меморандуми. Пазарната оценка на имотите бе определена в размер, както следва:
            - Дърводелска работилница с. Ръжена, представляваща УПИ II-147 в кв.27 по плана на с. Ръжена, ведно с построените в имота сгради - 53 900 лв. без ДДС.
- УПИ IX в кв. 6 по плана на с. Копринка – 34 900 лв. без ДДС;
- УПИ X в кв. 6 по плана на с. Копринка, ведно с построената в имота сграда – бивша автоспирка – 68 560 лв. без ДДС.
            С Решения №№ 614 и 616 от 15.02.2007 г. на ОбС – Казанлък бяха обявени търгове с явно наддаване за продажба на обектите по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК при начална тръжна цена в размер, както следва:    
            - Дърводелска работилница с.Ръжена,представляваща УПИ II-147 в кв.27 по плана на с. Ръжена, ведно с построените в имота сгради – 100 000 лв. без ДДС.
- УПИ IX в кв. 6 по плана на с. Копринка – 54 900 лв. без ДДС;
- УПИ X в кв. 6 по плана на с. Копринка, ведно с построената в имота сграда – бивша автоспирка – 88 560 лв. без ДДС.
Поради неявяване на кандидати, търговете бяха обявени от назначените комисии за непроведени. С Решение № 673/31.05.2007 г. на ОбС бяха обявени поредни търгове с явно наддаване за продажба на обектите при начална тръжна цена, съответстваща на оценката. Търговете бяха определени от назначената комисия за непроведени, поради липса на кандидати. Наредбата за търговете и конкурсите допуска възможност /чл. 14, ал. 4/, органът за приватизация да намали началната тръжна цена с не повече от 50 % спрямо първоначално обявената. С оглед финализиране на започнатите процедури, считам за целесъобразно провеждане на нови публични търгове с явно наддаване за продажба на имотите по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК при начална тръжна цена, намалена с 50 % спрямо първоначално обявената. В случай на успешно финализиране и сключване на договори за продажба на имотите, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и придобиване на ДМА.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 4 от Наредба за търговете и конкурсите и с оглед финализиране на откритите с Решения №№ 526 и 537/2006 г. на ОбС процедури за приватизация на обектите,
 
 
Р Е Ш И:
I. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
А. Дърводелска работилница с. Ръжена, представляваща УПИ /урегулиран поземлен имот/ II - 147 /втори за сто четиридесет и седми/ в кв. 27 /двадесет и седем/ по плана на с. Ръжена с площ 1004 /хиляда и четири/ кв.м., ведно с построените в него: едноетажна масивна сграда – работилница, със застроена площ 78 /седемдесет и осем/ кв.м., двуетажна масивна сграда–складове, със застроена площ 97 /деветдесет и седем/ кв.м, едноетажна масивна сграда – гараж, със застроена площ 18 /осемнадесет/ кв.м., навес,със застроена площ 200 /двеста/ кв.м и гатер-навес със застроена площ 74 /седемдесет и четири/ кв.м и оборудване към тях, при граници на имота: север – УПИ I – 378, изток - улица, юг – УПИ III-146 и УПИ VI-147, запад – улица и УПИ VII-147, съгласно ПУП на с. Ръжена, одобрен със Заповед Nо 600/20.07.2006 г. на с. Ръжена, община Казанлък;
Б. УПИ /урегулиран поземлен имот/ IX /девети/ - “за ОДО”, в кв. 6 /шест/, с. Копринка, с площ 1145 /хиляда сто четиридесет и пет/ кв.м., при граници на имота: север и изток – улица – тупик, запад – УПИ X – “за ОДО” и юг - улица, съгласно ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед Nо 684 от 2006 г. на кмета на общината;
В. УПИ /урегулиран поземлен имот/ X /десети/ - “за ОДО”, в кв. 6 /шест/, с. Копринка, с площ 883 /осемстотин осемдесет и три/ кв.м., при граници: северозапад – УПИ VII-31 и УПИ VI-32, изток – УПИ IX – за “ОДО” и юг и запад - улици, ведно построената в имота масивна едноетажна сграда – бивша автоспирка със застроена площ 190 /сто и деветдесет/ кв.м и подобрения, съгласно ПУП на с. Копринка, одобрен със Заповед № 684 от 2006 г. на кмета на общината, 
при следните условия:
1. Начална тръжна цена, както следва:
- за обекта по т. А – 50 000 /петдесет хиляди/ лв. без ДДС. В цената не включен дължимият ДДС върху 17,33 % от нея /частта на неосвободените доставки в общата цена/.
- за обекта по т. Б - 27 450 /двадесет и седем хиляди четиристотин и петдесет/ лв. В цената не включен дължимият ДДС върху нея.
- за обекта по т. В - 44 280 /четиридесет и четири хиляди двеста и осемдесет/ лв. В цената не е включен ДДС върху 20,08 % от нея /частта на неосвободените доставки в общата цена/.
Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF. В същия срок  и по същата сметка се заплаща и дължимият ДДС.
2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация за всеки от обектите в размер на 200 лв. в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
            При получаване на тръжната документация:
            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:
·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;
·        документ, удостоверяващ актуалното правно състояние /оригинал или нотариално заверено копие/, издаден до 90 дни преди датата на търга;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
            б) физическите лица, извън тези по т. а), представят:
  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
5. Предложения за участие се приемат до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
6. Оглед на обектите – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
7. Търговете да се проведат на 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” в ст. 14 в сградата на Община Казанлък: за обекта по т. А - от 1330 ч., за обекта по т. Б - 1340 ч., за обекта по т. В - 1350 ч.
II. Приема утвърдените с Решение № 673/31.05.2007 г. тръжни документации за продажба на имотите по т. I, като прави корекции по отношение на началната тръжна цена, дата и час на провеждане на търговете.
            III. За провеждане на търговете по т. I, назначава комисия в състав:
Председател:   Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Членове:       Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт
                        Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
                        Димитър Петров Димитров – директор дирекция “ФАПО”
                        Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”                    Олга Тенева Бобчева- гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”
                        Деко Михайлов Григоров - общински съветник
                        Марин Пенков Ангелов - общински съветник
                        Екатерина Щерева Янева - общински съветник
                        Недко Кирилов Недков - общински съветник
                        Илчо Стефанов Антонов - общински съветник
      Резервни членове:      Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”
           Дочка Илиева Богданова - общински съветник
           В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Адриана Тенева – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 1 % от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търговете.
IV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПСК и чл. 5 от НТК за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения публичен търг за продажба. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/