РЕШЕНИЕ № 773
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 28.09.2007 г., Протокол № 61

ОТНОСНО: ОС-646/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот, публична общинска собственост - "Помещение за офис в сградата на кметството в с. Розово, община Казанлък.


Мотиви: Общински обект: "Помещение за офис в сградата на кметство с. Розово, община Казанлък" представлява по смисъла на ЗОС част от обект – публична общинска собственост. Съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 15 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща полезна площ на помещението 15 кв.м. Същият е част от кметство в с. Розово, община Казанлък. Месечната наемна цена в размер на 24 /двадесет и четири/ лв. с ДДС е изчислена съгласно чл. 61, ал. 1, т. V на Наредба № 15 на ОбС за  “обекти за банки, застрахователна и административна дейност”.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 1,т. 1 и чл.75, т. 1 и чл. 76 от Наредба № 15 за РПУРОИ на ОбС,  
 
 
Р Е Ш И:
 
І. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект:
 "Помещение за офис в сградата на кметството на Розово, община Казанлък", представляващ част от обект – публична общинска собственост, с площ 15 кв.м.
1. Начален месечен наем – 24 /двадесет и четири/ лв. с ДДС;
2. Дата, място и час за провеждане на търговете – 23 октомври 2007 г., съответно 30 октомври 2007 г. (за повторния търг) в случай на липса на кандидати на обявената първа дата, при същите условия в ст.29 на Община Казанлък, от 13.30 часа.
3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
4. Тръжна документация се закупува от гише № 7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 22 октомври 2007 г. (съответно 29 октомври 2007 г. за втората дата) срещу документ за платена такса от 100 лв. в брой на касата на Общината.
5. Необходими документи за участие в търга:
5.1.      Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;
5.2.      Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта – по образец;
5.3.      Служебна бележка по чл.78 от Наредба № 15 – по образец;
5.4.      Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата;
5.5.      Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 90 дни към датата на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
5.6.      Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
5.7.      Документ за платен депозит – оригинал;
5.8.      Документ за внесена такса – заверено копие.
6. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на търга.
7. Оглед на обекта – от 9 -17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.
 
ІІ.Утвърждава тръжната документация за отдаване под наем на общински обект по т. І.
 
ІІІ. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл.76, ал.5 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател: Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”;
Членове:           Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсут;
                           Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”
                           Валерия Руменова Тангълова – ст. експерт “ПКНОС”
                           Олга Тенева Бобчева – гл.експерт “НАООС”
                           Петко Мотев – общински съветник
                           Васил Киселов – общински съветник
                           Илчо Антонов – общински съветник
                           Иван Тишев – общински съветник
                           Марин Пенков – общински съветник
Резервни членове:     Стефка Стефанова Илиева – гл. експерт “ПКНОС”
                           Екатерина Щерева – общински съветник
В случай на отсъствие на председателят, същият да бъде заместен от Иво Георгиев Стоилов – член на комисията.
 
ІV. Упълномощава кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба № 15 на ОбС, както и сключването на договор със спечелилия участник.
 
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.77, ал.1 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения търг за отдаване под наем. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и членовете на комисията за провеждането на търговете.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/