РЕШЕНИЕ № 779
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-662/12.09. 2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за експлоатация на депото за твърди битови отпадъци на община Казанлък, местност "Каракос" землище с. Черганово.


Мотиви: Съгласно чл.16 от Закона за управление на отпадъците задължение на Кмета на общината е да организира управлението на отпадъците на територията на съответната община.
В изпълнение на Решение № 731/26.07.2007 г. стопанисването и експлоатацията на депото за ТБО е възложено на звено “ССТТБО” към Община Казанлък.
Така сформираното направление ще може да експлоатира и поддържа депото за твърди битови отпадъци в местността "Каракос", като изразходва ефективно предвидените бюджетни средства за дейността.
Направлението ще бъде със средна работна заплата 326 лв. - същата, като на Звено "ССТТБО" и ще ползва вече създадената материална база на звеното.
Издръжката на дейността на направление "Допониране" ще бъде за сметка на перо "Такса битови отпадъци" от общинския бюджет.
Увеличаването на числеността на Звено "ССТТБО" с 10 човека се налага поради изтичане срока на договора с досегашния оператор на депото за ТБО и необходимостта от персонал, който да обслужва депото.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21,  ал. 1,  т. 6  и т. 23 от ЗМСМА и чл.16,  ал. 3,  т. 4 от Закона за управление на отпадъците,
 
 
Р Е Ш И:
 
            1. От 11.08.2007 г. осъществяването на дейностите по стопанисване и експлоатация на депото за твърди битови отпадъци в местността "Каракос" да се извършва от чрез направление "Депониране" Звено "Сметосъбиране, сметоизвозване и третиране на твърди битови отпадъци" ("ССТБО") .
            2. Увеличава числеността на Звено “ССТТБО”, с 10 човека като сформира ново направление “Депониране”, състоящо се от следните специализирани работници:
            2.1. Машинист – булдозерист – 2 бр.;
            2.2. Работник - кантар – 2 бр.;
            2.3. Охрана – 6 бр.
           3. Издръжката на новосъздаденото направление “Депониране” е за сметка на такса битови отпадъци, дейност “Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане на битови отпадъци”.
        4. Издръжката на новосъздаденото направление “Депониране” до края на календарната 2007 год. е в размер на 49 029 лв., съгласно приложена План-сметка за експлоатация на претоварна станция на ТБО.
            5. Задължава кмета на община Казанлък в срок до 30.12.2007 г. да предяви иск към фирма "Еконекст" ООД за неизпълнение на задължения по договора за стопанисване на сметището.      
            6. Задължава кмета на общината в проектобюджета за 2008 г. да предвиди средства за закупуване на булдозер и фадрома за нуждите на Звено "ССТТБО".
 
 
 
     
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
            Решението е прието с отделни гласувания.
            По т. 1 - участвали в гласуването 31 общински съветници, от които "за" - 29.
            По т. 2 - участвали в гласуването 33 общински съветници, от които "за" - 33.
            По т. 3 - участвали в гласуването 33 общински съветници, от които "за" - 28.
            По т. 4 - участвали в поименното гласуване 33 общински съветници, от които "за" - 27.
            По т. 5 - участвали в гласуването 27 общински съветници, от които "за" - 25.
            По т. 6 - участвали в гласуването 27 общински съветници, от които "за" - 15.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/