РЕШЕНИЕ № 774
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-667/14.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за промени в Поименен списък за финансирането на капиталовите разходи за 2007 г. по обекти.


Мотиви: По време на заседание на Общинския съвет - Казанлък, проведено на 02.08.2007 г., бяха направени предложения за промяна в разходната част над предвидените приходи в размер на 1 249 550 лв.
            На този етап не са реализирани такива допълнителни приходи и затова предлаганите разходи за финансиране на обекти от собствени бюджетни средства остава в същия размер - 4 748 204лв.
            В първата половина на м.октомври 2007г. се очаква да бъде реализирана сделката с продажбата на терена до ж.п.гара в размер на 1690х.лв.
            В тази връзка от кмета на общината се предлага Общинският съвет да приеме допълнителния списък за капиталови разходи през четвърто тримесечие на 2007г.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1,т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл.11, ал.7 и чл.12 от Закона за общинските бюджети и във връзка с Решение № 735 на Общинския съвет - Казанлък от 02.08.2007 г.,
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
            1. Приема промените в Поименния списък за финансиране на капиталовите разходи по обекти през 2007 г., приет като Приложение № 13 от Решение № 633 от 22.03.2007 г. , пром. с Решение № 735 от 02.08.2007 г. на Общинския съвет, съгласно Приложение № 1.
            2. Приема допълнителен списък за капиталови разходи през четвърто тримесечие на 2007 г. в размер на 986 280 лв., съгласно Приложение № 2.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване  30 общински съветници, от които "за" - 30.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/