РЕШЕНИЕ № 775
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-734/17.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на ОбС-Казанлък за отмяна на точка 3 от Решение № 527 от 28.09.2006 г. на Общински съвет-Казанлък.


Мотиви: Решение № 527 от 28.09.2006 г., прието на заседание на Общински съвет - Казанлък, отразено по протокол № 43 е влязло в сила с изключение на т. 3, по която е постъпила жалба от Теодора Бончева Малешкова пред Административен съд, гр. Стара Загора и е образувано административно дело № 69/2007 г. по описа на същия съд. По делото се оспорва решението само по т. 3, с която е прието, че правото на строеж върху УПИ ХХIII с площ 85 кв.м. в кв. 338 по одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък със Заповед № 5/05.04.1994 г. е погасено поради изтичане на петгодишния давностен срок, в който същото не е реализирано.
Делото е висящо, производството по същото не е приключило.
В хода на разглеждане на делото е допусната и назначена от съда съдебно-техническа експертиза. Съгласно заключението на съдебно-техническата експертиза се установява, че УПИ ХХIII с площ 85 кв.м. в кв. 338 по регулационния план на гр.Казанлък е обособен като парцел със Заповед №5/05.04.1994 г. на заместник-кмета на община Казанлък. Тази заповед е издадена при допуснати редица нарушения.
С Решение № 44 от Протокол № 8/28.03.1996 г. Общинският съвет- Казанлък взема решение да се възложи изработването на ЗРП на кв. 338 и кв. 338 А и на основание чл. 38 ал.1 от ЗТСУ да се наложи строителна забрана на кварталите. Със Заповед № 465/21.05.1996 г. кметът на Община Казанлък налага строителна забрана за срок от две години. Възложено е изработване на ЗРП на фирма от гр. София. С Решение № 152 от Протокол № 20/13.03.1997 г. Общинският съвет- Казанлък приема ЗРП на двата квартала. Архитектурно-градоустройствената комисия към Община Казанлък приема ЗРП с Решение № 8 от Протокол № 15/14.05.1997 г. Със Заповед № 95/18.08.1997 г. кметът на Община Казанлък одобрява ЗРП на кв. 338 и кв. 338А. Заповедта е обжалвана пред Окръжен съд гр. Стара Загора и с Решение № 733/15.10.1998 г., № 530/26.05.1998 г. и № 1028/28.12.1998 г. тя е отменена. Последва и още една строителна забрана за този имот със Заповед № 205/09.04.2001 г. за нов срок от две години.
С оглед на изложеното са налице многобройни обективни пречки за реализирането на правото на строеж, още повече, че има издадени и две заповеди за налагане на строителни забрани. По този начин давностнният срок за реализиране на правото на строеж е бил прекъсван, а самото право на строеж не е било реализирано поради обективни причини от страна на Община Казанлък.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
Отменя точка т. 3 от Решение № 527/28.09.2006 г. на Общински съвет - Казанлък.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, Теодора Бончева Малешкова от гр. Мъглиж, ул. "Самара" № 39.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които "за" - 20.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/