РЕШЕНИЕ № 776
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: Предоставяне на помещения за офис на обществения посредник.
Мотиви: За извършване дейността на обществения посредник, съгласно член 46 от Правилника за организацията и дейността на обществения посредник, е необходимо Общинският съвет да му предостави помещения за офис, общинска собственост.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
            Определя за офис на обществения посредник помещенията, намиращи се в сградата на бул. "Княз Александър Батенберг" № 4, етаж 3, представляващи кабинет на обществения посредник и стая за сътрудниците му.
           
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и общественият посредник.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които "за" - 28.
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/