РЕШЕНИЕ № 777
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-737/17.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за промени в разходната част на общински бюджет 2007 и утрвърждаване на бюджет на обществения посредник.


Мотиви: Бюджетът на обществения посредник е разчетен до края на текущата година, вкл.2 бр. технически сътрудници от м. декември 2007 г.
            За нормално осъществяване дейността на обществения посредник е необходимо закупуване на 2 бр. компютърни конфигурации и офис обзавеждане, както и освежителен ремонт на помещенията, предоставени за осъществяване на дейността на обществения посредник и екипа му.  
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и Решение № 748/28.09.2007 г. и Решение № 749/ 28.09.2007 г. на Общинския съвет - Казанлък,
  
Р Е Ш И:
           
            1. Увеличава разходите за заплати и осигурителни плащания в дейност 898 “Др. дейности по икономиката" със сумата от 5 270лв.
           2. Намалява разходите за издръжка в дейност 898 “Др. дейности по икономиката” със сумата от 5 270лв.
            3. Утвърждава бюджет за дейността на обществения посредник до края на 2007г. в размер на 10 270 лв., в т.ч.:
            3.1. заплати и осигурителни плащания - 5 270 лв.
            3.2. текущ ремонт и оборудване на кабинет- 5 000 лв.           
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, общественият посредник.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
            Участвали в поименното гласуване 31 общински съветници, от които "за" - 31.
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/