РЕШЕНИЕ № 780
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-720/09.10.2007 г. - Жалба от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, против Решение № 756/28.09.2007 г. на ОбС - Казанлък.


Мотиви: В законоустановения срок и на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА ВрИД кмет на общината, г-н Иван Кирев оспорва като незаконосъобразно и нецелесъобразно Решение № 756/28.09.2007 г. на Общински съвет Казанлък, с което се определят нови основни месечни заплати на кмета на общината, кметовете на населените места и кметските наместници.
            Според него така взетото решение противоречи на чл. 11, ал. 2 от ПМС № 175, съгласно което заплатите на лицата, заемащи длъжности, посочени в Приложение № 5 към чл. 1, ал. 1, т. 5, за които не се прилага Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, могат да получат увеличение от 01.07.2007 г. на индивидуалните основни месечни заплати не по-голямо от 14 на сто.
            Сумата от ОМЗ към 01.07.2007 г. на горепосочените лица възлиза на 10 526 лв. С предлаганото увеличение в размер на 3 562 лв. той достига 14 088 лв. т. е. 33,8 на сто. По този начин взетото решение се явява незаконосъобразно и нецелесъобразно и следва да бъде преразгледано и да бъде изменено.
            Общинският съвет преразгледа оспорваното решение и приема за основателни изложените в жалбата мотиви.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
            Изменя свое Решение №  756/28.09.2007 г., като решението добива следното съдържание:
            "1. Утвърждава нови основни месечни заплати на кмета на общината, кметове на кметства и кметски наместници, считано от 01.07.2007 г., както следва:
            1.1. Кмет на община Казанлък – Стефан Христов Дамянов – 1100 лв.;
            1.2. Кмет на гр. Шипка – Стоян Иванов Иванов – 554 лв.;
            1.3. Кмет на с. Крън – Даниела Костадинова Пчеларова – 656 лв.;
            1.4. Кмет на с. Копринка – Стойчо Василев Василев – 656 лв.;
            1.5. Кмет на с. Енина – Боньо Мирчев Бонев – 554 лв.;
            1.6. Кмет на с. Бузовград – Елена Славова Николова – 554 лв.;
            1.7. Кмет на с. Шейново – Николай Стефанов Терзиев – 554 лв.;
            1.8. Кмет на с. Овощник – Иван Георгиев Колев – 554 лв.;
            1.9. Кмет на с. Хаджидимитрово – Димитър Атанасов Гамишев – 554 лв.;
            1.10. Кмет на с. Горно Черковище – Христо Кралев Станчев – 554 лв.;
            1.11. Кмет на с. Розово – Янка Желязкова Попова – 554 лв.;
            1.12. Кмет на с. Ръжена – Петко Беличев Петков – 554 лв.;
            1.13. Кмет на с. Кънчево – Кольо Иванов Колев – 554 лв.;
            1.14. Кмет на с. Черганово – Светла Георгиева Трифонова – 554 лв.;
            1.15. Кмет на с. Долно Изворово – Ферид Рюстемов Бекиров – 554 лв.;
            1.16. Кмет на с. Ясеново – Васил Донев Славов – 554 лв.;
            1.17. Кмет на с. Дунавци – Величко Симеонов Станчев – 554 лв.;
            1.18. Кмет на с. Горно Изворово – Деньо Василев Денчев – 554 лв.
            1.19. Км. наместник на с. Голямо Дряново – Никола Петров Камбуров – 410 лв.;
            1.20. Км. наместник на с. Средногорово – Станимир Паунов Караджов – 410 лв."
 
            Адресат на акта: кметът на община Казанлък;Стоян Иванов Иванов - кмет гр. Шипка; Даниела Костадинова Пчеларова - кмет с. Крън; Стойчо Василев Василев - кмет с. Копринка; Боньо Мирчев Бонев - кмет с. Енина; Елена Славова Николова - кмет с. Бузовград; Николай Стефанов Терзиев -кмет с. Шейново; Иван Георгиев Колев - кмет с. Овощник; Димитър Атанасов Гамишев - смет с. Хаджидимитрово; Христо Кралев Станчев - кмет с. Горно  Черковище; Янка Желязкова Попова - кмет с. Розово; Петко Белчев Петков - кмет с. Ръжена; Кольо Иванов Колев - кмет с. Кънчево; Светла Георгиева Трифонова - кмет с. Черганово; Ферид Рюстемов Бекиров - кмет с. Д. Изворово; Васил Донев Славов - кмет с. Ясеново; Величко Симеонов Станчев - кмет с. Дунавци; Деньо Василев Денчев - кмет с. Горно Изворово;          Никола Петров Камбуров - км. наместник на с. Голямо Дряново; Станимир Паунов Караджов - км.наместник с.Средногорово.
 
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 29 общински съветници, от които "за" - 27.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/