РЕШЕНИЕ № 782
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-645/05.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за предоставяне на обект - частна общинска собственост за безвъзмездно ползване от Дружество "Военноинвалид" Казанлък.


Мотиви: Сдружение с наименование “СЪЮЗ НА ВОЕННОИНВАЛИДИТЕ И ВОЕННОПОСТРАДАЛИТЕ”, ЕФН 2190062957, вписано от Софийски градски съд в регистъра за юридически лица с нестопанска цел под №542, том 11, стр.180, по ф.д. 6295/1990 г., със седалище и адрес на управление гр. София, район Средец, ул.”Хр. Белчев” № 21.
Дейността на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите, респективно дружество “Военноинвалид” Казанлък се основава на принципите на доброволността, непартийност, демократичност и самоуправление в съответствие с Конституцията на Република България, разпоредбите на устава на организацията и Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Главно предназначение на дружеството е да оказва морална и материална защита интересите на военноинвалидите и пострадалите при или по повод изпълнение на войнския дълг.
Дружеството е обособено и действа на територията на общините Казанлък, Мъглиж, Николаево и Гурково и наброява 170 члена.
Дружество “Военноинвалид” Казанлък е ползвало помещение /стая №3 отляво/ в бл. № ІІ – северно крило – ІІ етаж на ул.”Н. Петков” №37 А, гр.Казанлък с обща площ 14.85 кв.м. за осъществяване на дейността си по силата на договор № 38 от 26.06.2002 г.
С молба с вх.№ 26-00-5/13.08.2007 г. от Дружество “Военноинвалид” Казанлък е отправено искане за предоставяне на помещение за безвъзмездно ползване, на основание чл.21, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните. Съгласно този член общините предоставят на ветераните на войните безплатно клубове за общественополезна патриотична дейност.
Съгласно чл. 19, ал. 2 и ал. 3 Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество възникнало право на ползване от лица, определени със закон, се учредява след вземане на решение от ОбС, без търг или конкурс. Учредяване безвъзмездно право на ползване се извършва с решение на ОбС, прието с мнозинство повече от 2/3 от общия брой на съветниците.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за ветераните от войните и чл.19, ал.2 и ал.3 от Наредба № 15 на ОбС Казанлък и във връзка с постъпила молба с вх. №26-00-5/13.08.2007 г. от Дружество “Военноинвалид”,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
1. Предоставя за безвъзмездно ползване от Дружество “Военноинвалид” Казанлък следния имот – частна общинска собственост: стая № 3 отляво в бл. ІІ – северно крило, етаж 2 на ул.”Н. Петков” № 37 А, гр. Казанлък с обща площ от 14.85 кв.м.
2. Упълномощава кмета на Община Казанлък да сключи договор с Дружество “Военноинвалид” Казанлък за безвъзмездно ползване на помещението по т. 1 за срок от 5 години.
3. Задължава кмета на общината в договора за безвъзмездно ползване с Дружество "Военноинвалид" да включи следните клаузи:
3.1.  Забрана за сключване на договори от ползвателя за пренаемане изцяло или отчасти на предоставения за безвъзмездно ползване общинския имот в полза на трето лице;
3.2. Забрана за извършването на стопанска дейност от ползвателя или сключване на договори за съвместна стопанска дейност между ползвателя и трето лице в ползвания обект.
           
 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, Дружество "Военноинвалид".
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване  27 общински съветници, от които "за"  - 26.-
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/