РЕШЕНИЕ № 785
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-682/20.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на общински обекти, представляващи части от имоти - публична общинска собственост-помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство в с. Горно Изворово и помещение за кабелна телевизия в сградата на кметство с. Долно Изворово, община Казанлък.


Мотиви: Общински обект: помещение за апаратна и монтиране на сателитни антени за кабелна телевизия в сградата на кметството с. Горно Изворово, община Казанлък представлява по смисъла на ЗОС част от обект – публична общинска собственост. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредба 15 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща полезна площ на помещенията 23.25 кв.м. Същият е част от кметството в с. Горно Изворово, община Казанлък. Месечната наемна цена в размер на 93 /деветдесет и три/ лв. с ДДС е изчислена съгласно чл. 61, ал. 1, т. ІІ на Наредба № 15 на ОбС за “заведения за развлечения и съоръжения на кабелни телевизии” в селище от VІІ-ми функционален тип.
            Общински обект: помещение за апаратна и монтиране на сателитни антени за кабелна телевизия в сградата на кметство с. Долно Изворово, Община Казанлък представлява по смисъла на ЗОС част от обект – публична общинска собственост. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредба15 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща полезна площ на помещенията 11.25 кв.м. Същият е част от кметството в с.Долно Изворово, Община Казанлък. Месечната наемна цена в размер на 45 /четиридесет и пет/ лв. с ДДС е изчислена съгласно чл. 61, ал.1, т.ІІ на Наредба № 15 на ОбС за “заведения за развлечения и съоръжения на кабелни телевизии” в селище от VІ-ти функционален тип.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл.21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11, ал. 1,т. 1 и чл. 75, т. 1 и чл.76 от Наредба №15 на ОбС,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
І. Открива процедура за провеждане на търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обекти:
А. помещение за кабелна телевизия в сградата на кметството на Горно Изворово, община Казанлък, представляващ част от обект – публична общинска собственост, с площ 23.25 кв.м.
Б. помещение за кабелна телевизия в сградата на кметството на Долно Изворово, община Казанлък, представляващ част от обект – публична общинска собственост, с площ 11.25 кв.м.
1. Начален месечен наем –
за имота по т. А – 93 /деветдесет и три/ лв. с ДДС;
за имота по т. Б – 45 /четиридесет и пет/ лв. с ДДС.
2.             Дата, място и час за провеждане на търговете – 29 ноември 2007 г., /съответно 18 декември 2007 г. за повторния търг / в случай на липса на кандидати на обявената първа дата, при същите условия /в ст. 29 на Община Казанлък, от 13.00 часа за обект по т. А и 13.15 часа за обекта по т.Б.
3.             Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за всеки обект, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
4.             Тръжна документация се закупува от гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 28 ноември 2007 г. /съответно 17 декември 2007 г. за втората дата/ срещу документ за платена такса от 100 лв. в брой на касата на общината.
5.             Необходими документи за участие в търга:
5.1.        Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;
5.2.        Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
5.3.        Служебна бележка по чл.78 от Наредба №15;
5.4.        Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата;
5.5.        Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до 90 дни към датата на търга – оригинал или нотариално заверено копие;
5.6.        Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
5.7.        Документ за платен депозит – оригинал;
5.8.        Документ за внесена такса – заверено копие.
6.             Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на търга.
7.             Оглед на обекта – от 9 - 17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.
ІІ. Утвърждава тръжната документация за отдаване под наем на общински обекти по т. І.
ІІІ. За провеждане на търга, при спазване изискванията на чл. 76, ал.5 от Наредба № 15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател:           Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”;
Членове:                  Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт;
                                 Иво Георгиев Стоилов – н-к отдел “ОС”
                                 Валерия Руменова Тангълова – ст. експерт “ПКНОС
                                 Олга Тенева Бобчева – гл.експерт “НАООС”
                                 кметът на Горно Изворово
                                 кметът на Долно Изворово
                                 Петър Атанасов Пепелешков
                                 Захари Велчев Даскалов
Резервни членове:  Стефка Стефанова Илиева – гл. експерт “ПКНОС”
                                 Емил Христов Пенчев.
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Адриана Тенева – член на комисията.
ІV. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търговете при спазване изискванията на гл. VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договори със спечелилите участници.
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.77, ал.1 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявените търгове за отдаване под наем. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
            Адресат на акта: кметът на община Казанлък и членовете на комисията за провеждането на търговете.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които "за" - 25.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/