РЕШЕНИЕ № 788
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-423/15.06.2007 г. – Придружително писмо от Илчо Антонов – общински съветник с предложение за учредяване безвъзмездно безсрочно право на строеж за построяване на християнски храм на Втора Християнска Евангелска Петдесятна Църква Казанлък върху имот – частна собственост със застроена площ 850 кв. м., съставляващ УПИ-V 119 в кв. 107, 104, кад. район 505, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед 300-4-41 от 2003 г.


МОТИВИ: Съгласно Закона за вероизповеданията (обн. ДВ, бр. 120/29.12.2002 г.) - чл. 21, ал. 3 държавата и общините могат да отстъпват безвъзмездно на религиозните институции и техните местни поделения право на ползване върху държавни и общински имоти, както и да ги подпомагат със субсидии, предвидени в държавния и общинския бюджет.
Евангелска петдесятна църква - 2 (ЕПЦ - 2) е регистрирана от 1993 г. като поделение на Съюза на Евангелските петдесятни църкви в България. До този момент няма собствена база и молитвен дом и ползва срещу наем общински клуб "Тракия". Тъй като това място е предназначено за други обществени цели, то е неподходящо и недостатъчно за разгръщане на всичките дейности на църквата и затова желанието на членовете й е със собствени финансови средства да бъде изграден християнски дом за молитвени религиозни служби и културно-образователни дейности.
Съгласно ЗОС (обн. ДВ, бр. 44/21.05.1996 г., посл. изм. ДВ 36/2006 г.) - чл. 37, ал. 4, т. 3 право на строеж се учредява без търг или конкурс след решение на Общински съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, на религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията или техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири.
За построяването на такъв християнски храм има проявен обществен интерес от миряните, посещаващи ЕПЦ - 2. Ефектът върху ромската общност ще бъде изключително положителен, тъй като е известно колко остър е проблемът с духовното развитие и образованието на тези наши съграждани. Изграждането на този храм ще послужи за по-бързото интегриране на ромската общност в България.
По време на станалите обсъждания се установи, че искането не е индивидуализирано относно техническите параметри на сградата. Конкретизирането на етажността, застроената площ и др. технически параметри е абсолютно необходимо условие за учредяването на право на строеж.
Искането за безвъзмездно отстъпване на право на строеж не може да бъде удовлетворено, тъй като по реда на чл. 38 ал. 2 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество се отстъпва право на строеж, без търг или конкурс, но по пазарни цени, определени           от лицензиран оценител. Следователно на Втора Християнска Евангелска Петдесятна Църква Казанлък може да се отстъпи право на строеж върху определен имот само възмездно.
Това налага да се възложи на Кмета на Община Казанлък да  изготви пазарна оценка за възмездно отстъпване право на строеж върху имот - частна собственост със застроена площ 850 кв. м., съставляващ УПИ-V 119 в кв. 107, 104, кад. район 505, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед 300-4-41 от 2003 г., за построяване на християнски храм на Втора Християнска Евангелска Петдесятна Църква Казанлък.
Освен това е необходимо след конкретизирането на обекта, за който се иска отстъпване на право на строеж и изготвяне на пазарната му оценка, докладната да бъде разгледана от съотоветните постоянни комисии при Общинския съвет.  
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1 т. 23   от ЗМСМА, във връзка с чл. 38 ал. 2 от Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
  
 
Р Е Ш И:
 
Възлага на кмета на община Казанлък изготвянето на пазарна оценка за възмездно отстъпване право на строеж за построяване на християнски храм на Втора Християнска Евангелска Петдесятна Църква Казанлък върху имот – частна собственост със застроена площ 850 кв. м., съставляващ УПИ-V 119 в кв. 107, 104, кад. район 505, съгласно ПУП на гр. Казанлък, одобрен със заповед 300-4-41 от 2003 г. 
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и Втора Християнска Евангелска Петдесятна Църква Казанлък
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 25.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/