РЕШЕНИЕ № 789
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-716/08.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за одобряване на подобрен устройствен план – “Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност с изтегляне на оптичен кабел”, в землищата на с. Розово, Овощник, Черганово.


МОТИВИ: В Община Казанлък е постъпил за разглеждане Подробен устройствен план за линеен обект : “Оптичен кабел” с възложител “Тракия кабел “ ЕООД
           Предложеното трасе на оптичния кабел започва от с. Розово -северозападния край на кръстовището на пътя за Кънчево и Бузовград с пътя за Казанлък и Овощник, преминава през землищата на селата Розово, Овощник и завършва в с. Черганово - в сервитута на между селищните пътища. В населените места е проектирано по тротоарите на улиците .
Общата дължина на трасето на оптичния кабел е 6 234 м.
Трасето на оптичния кабел с. Розово - с. Овощник- с. Черганово е проектирано и нанесено върху картите на възстановената собственост / КВС/ на землищата през които преминава. Номерата на имотите през които преминава трасето на Оптичния кабел могат да се видят от приложената таблица.
            Подадено е писмено заявление за одобряване на парцеларен план - № 168 – 1598 -1 от 2007 г.
            С полагането на оптичния кабел ще се предложи на жителите на съответните населени места над 50 аналогови цифрови телевизионни програми, включително местната Казанлъшка и Старозагорска телевизии и високоскоростен интернет.
1. Решение № 25 на заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията - протокол № 15 от 24.08.2007 г
 
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1 ,т.11 от ЗМСМА във връзка с чл.129,ал.1 от ЗУТ,   
 
Р Е Ш И:
 
Одобрява подробен устройствен план – “ПОДЗЕМНА ТРЪБНА МРЕЖА ЗА ОПТИЧНА СВЪРЗАНОСТ С ИЗТЕГЛЯНЕ НА ОПТИЧЕН КАБЕЛ” в землищата на селата РОЗОВО, ОВОЩНИК, ЧЕРГАНОВО - гр. КАЗАНЛЪК.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
 
 
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 27.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/