РЕШЕНИЕ № 792
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-691/26.09.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък за именуване на улици в кв. „Крайречен – 2” и част от кв. „Кулата” в гр. Казанлък.


МОТИВИ: С решение № 216 / 07.03.2001г. на Общински съвет – Казанлък е предприета процедура по отчуждаване на недвижими имоти - собственост на физически лица за създаване на улици, съгласно първоначален застроителен и регулационен план на кв.”Крайречен-2” и част от кв.”Кулата” по плана на гр. Казанлък. В изпълнение на това, общинска администрация е обособила улици в кв. “Крайречен -2” и част от кв.“Кулата” – гр. Казанлък. Кварталите са новообразувани с първа улична регулация и е започнато строителство на много нови жилищни сгради. Предвид факта, че тези улици са новооткрити и до момента не са именувани, гражданите не могат да си извадят документи за самоличност и не могат да получат административен адрес. Ето защо предлагаме на Общински съвет – Казанлък да вземе решение за именуване на обособените улици в двата квартала – кв.”Крайречен-2” и част от кв.”Кулата”.
            Именуването на улиците се налага поради факта, че в цитираните квартали се строи интензивно и има вече построени жилищни сгради. Изградени са елементите на техническата инфраструктура.
За да могат заинтересованите граждани да получат административен адрес, да им се издадат документи за самоличност, както и да открият партиди към съответните експлоатационни дружества за собствените си недвижими имоти, е необходимо именуването на съответните улици.
 
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.18 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.78 от Наредба № 27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни знаци на територията на община Казанлък, 
 
Р Е Ш И:
 
            1. Именува следните улици в кв.”Крайречен – 2”:
            - улица с о.т. 1-2-11-12-13-26-27 – ул.”Орфей””
            - улица с о.т. 2-3-32-4-34-5-6-7-31-19-20-21-22 – ул.”Евредика”
            - улица с о.т. 10-33-18-17-16-15-14-25-24-23 – ул.”Дерелика”
            - улица с о.т. 5-11 – ул.”Младост”
            - улица с о.т.7-8-9-35-10-12 – ул.”Възрожденска”
           
 
 
 
            2. Именува следните улици в част от кв.”Кулата”:
            - улица с о.т. 35-65-66-67-3113-3114-3115-19-18-17-16-15-14-13-12-11- ул.”Маргарита”
            - улица с о.т. 63-62-32-31-30-29-71-27-26-25-24-23- ул.”Акация”
            - улица с о.т. 38-39-2230-40-41-42-3117-43-44-45-46-74-49-50-51-52-2339-54-55 – ул.”Ненко Балкански” / продължение/
            - улица с о.т. 6-67-3113-28-72-27-58-48-3120-47-44-2334-2332-2330 – ул.”Люлякова градина”
            - улица с о.т. 19-20-25-57-49 – ул.”Теменуга”
            - улица с о.т. 15-21-22-23-61-53-52 – ул.”Иглика”
            - улица с о.т. 3110-3111-3112 – ул.”Магнолия”
            - улица с о.т. 2330-3106-2349-3105-3104-2333-3109-3108-2332-2334-2335-2336-3107-2337 – ул. “Зефир”
 
 
Адресат на акта:   Кметът на Община Казанлък и заинтересованите граждани.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 32 общински съветници, от които „за” – 31 .
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/