РЕШЕНИЕ № 795
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-711/05.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, във връзка с молби от граждани от община Казанлък за отпускане на еднократни помощи.


МОТИВИ: В общинска администрация са постъпили молби за отпускане на еднократни помощи за лечение, закупуване на лекарства и консумативи , изследвания и др. Подадените молби са от:
 1. Енчо Иванов от Казанлък, наскоро опериран от сложна операция в МБАЛ -”Александровска”. Лечението продължава с химиотерапия и прием на лекарства, струващи месечно 300 лв.
 2. Станка  Велева   от Казанлък за лечение на сина й Димитър, който е с изоставане в развитието си  - за консултация в София.                                     
 3. Гунчо Кръстев от Казанлък за закупуване на лекарства, необходими за лечение.
 4. Желяз  Муралиев от Казанлък за лечение.
 5. Радостина Чуканова   от Шипка е болна от ........... Оперирана е в Междуобластен диспансер по онкологични заболявания. Мотивите за помощта са за платени консумативи и поемане на част от задължение към НЗОК. 
 6. Юри Пашов от с.Шейново е заболял от ................, във връзка с което е проведена лазерна терапия на стойност 3300 лв. 
 7. Нела Михайлова от Казанлък за отпускане на еднократна помощ за провеждане на контролни прегледи след операция н............на сина й Асен  Прилепов.
 8. Димитър Иванов Димитров от Казанлък има тежко сърдечно заболяване, поради което е претърпял операция. За операцията е теглил заем от 3000 лв., който в момента изплаща. Ежемесечно със съпругата си заплащат 90 лв. за лекарства и изследвания, които не се поемат от Здравната каса.                       
            Средствата се отпускат за закупуване и заплащане на лекарства, консумативи, операции и др. извънредни ситуации,  които не попадат в списъка на Здравната каса или частично се заплащат.
            Отпуснатите помощи са във връзка със заболявания на наши съграждани, на социално слаби , без доходи или с много ниски доходи.
    
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. . 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал.1 т.23 от  ЗМСМА, а също изхождайки от здравословното и социалното положение на молителите, 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
           
Отпуска  от  бюджета на община Казанлък за 2007 година, подпараграф  42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, еднократна парична помощ на следните граждани:                                                                                                                                        
 1. Енчо  Иванов от Казанлък –      300 лв.
 2. Станка Велева   от Казанлък – 50 лв.
 3. Гунчо Кръстев от Казанлък - 150 лв.
 4. Желяз Муралиев ,  - 200 лв.
 5. Радостина Чуканова от Шипка, - 200 лв.
 6. Юри Пашов от с. Шейново – 100 лв.
 7. Нела  Михайлова от Казанлък,  - 200 лв.
 8. Димитър  Димитров от Казанлък – 300 лв.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и молителите – Енчо  Иванов, Станка  Велева, Гунчо  Кръстев, Желяз Муралиев, Радостина Чуканова, Юри  Пашов, Нела  Михайлова, Димитър  Димитров.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/