РЕШЕНИЕ № 796
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-726/10.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане от подпараграф 42-14 „Други помощи по решение на ОбС” на еднократна парична помощ на Мая Матеева Узунова от гр. Казанлък за извършена хирургическа процедура на сина й Йордан Милев.


МОТИВИ:    В Общински съвет е постъпила молба ОС-663/12.09.2007 г. за отпускане на еднократна финансова помощ от Мая Матеева Узунова за поемане на част от средствата за претърпяна сърдечна операция и последващо физическо възстановяване на сина й Йордан Милев Узунов.
ПК по социални дейности и трудова заетост на свое заседание с Протокол № 55 от 06.09.07 г. разгледа представените документи от Клиника по детска кардиология и кардиохирургия. Отнася се за момче на 9 години с диагноза – синдром на Уйлямс – Бойрен (ВСМ – високостепенна надклапна аортна стеноза, периферна пулмонална стеноза на десния клон на белодробната артерия). Извършената хирургическа процедура е корекция на възходящата аорта чрез протеза.
Като взе предвид тежестта на заболяването и необходимостта от постоянни лекарски грижи ПК предлага
            Средствата се отпускат за лечение, следоперативно възстановяване, заплащане на лекарства, консумативи и в случаите, когато НЗОК не поема пълния размер на лечението.
            Отпуснатата помощ е във връзка с особено тежко заболяване на дете на служител в общинска администрация.
  
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1 т. 23  от ЗМСМА,  
 
Р Е Ш И:
 
Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2007 г., подпараграф 42-14 – „Други помощи по решения на ОбС” еднократна парична помощ на Мая Матеева Узунова, в размер на 400 лв.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и молителката Мая Матеева Узунова, гр. Казанлък, ул. “Емануил Манолов” № 30.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/