РЕШЕНИЕ № 798
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-648/05.09.2007 г.- Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за допълваща целева субсидия за капиталови разходи на читалищата от община Казанлък.


МОТИВИ:   Съгласно чл. 23 ал. 2 от Закона за народните читалища  „При недостиг на средства за ремонт и поддръжка на читалищна сграда средствата се осигуряват от общинския съвет”;
             Съгласно чл. 14 от Закона за общинските бюджети: ”В общинския бюджет може да се предвиди резерв за неотложни и непредвидени разходи, както следва” – т. 1. “ За делегираните от държавата дейности – в размер до 10 на сто от одобрените средства със закона за държавния бюджет на Република България за съответната година”.
                  На базата на това, предлагам Общинския съвет да отпусне допълнителна целева субсидия за капиталови разходи за ремонт на читалищни сгради – публична общинска собственост в размер на 60000 / шестдесет хиляди/ лева. Средствата, съгласно чл. 23 ал. 1 от Закона на народните читалища  да ”…се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на общината, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление”.
            Сградният фонд, който използват читалищата от Общината им е предоставен за безвъзмездно ползване и стопанисване с решение на Общински съвет. В голяма част от сградите десетилетия не са извършвани ремонтни дейности. Половината от тях имат предписания от контролните органи и фактически са затворени за използване. Поради липса на средства от собствения си бюджет, читалищните настоятелства и кметствата не са в състояние да извършат ремонт на течащи покриви, подмяна на покривни конструкции, електрически инсталации, олуци, импрегнация на горимите части, боядисване на фасадите и др.
 
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 23 ал. 1 и 2 от Закона за народните читалища и чл. 14 от Закона за общинските бюджети,
 
Р Е Ш И:
 
            1.Отпуска допълнителна целева субсидия за капиталови разходи за ремонт на читалищни сгради – публична общинска собственост в размер на 60000 / шестдесет хиляди/ лева. Средствата, съгласно чл. 23 ал. 1 от Закона за народните читалища да ”…се разпределят между читалищата от комисия с участието на представител на общината, на всяко читалище от общината и се предоставят на читалищата за самостоятелно управление”.
 
            2. Разпределяне на средствата по т. 1 от Решението да се извърши от комисия, назначена със заповед на кмета на общината, съгласно чл. 23, ал. 1 от Закона за народните читалища включваща: представител на Община Казанлък, представител на всяко читалище от общината и следните лица: Ваня Андреева, Теодор Митев, Стефан Дервишев, Пенчо Терзиев, Иван Тишев, Цветанка Бонева и Илчо Антонов.
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Решението е взето с отделни гласувания.
 
            По т. 1 - участвали в поименното гласуване 33 общински съветници, от които „за” – 23.
            По т. 2 – участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/