РЕШЕНИЕ № 799
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-742/22.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък за приемане на предложение на Община Казанлък за кандидатстване по програма „Красива България” за финансиране на три обекта: Вила „Роза”, ЛХМ „Чудомир” и НЧ „Искра”.


МОТИВИ:   На територията на община Казанлък има десетки обекти, обявени от Националния институт за паметниците на културата за недвижими паметници на културата с категория национално и местно значение. Сградите, паметници на културата, в община Казанлък са в състояние, което не отговаря на тяхната обществена значимост. Необходимо е да бъдат предприети дейности по съхраняване и възстановяването им.
Съгласно Протокол № 15 от заседание на Националния съвет за опазване паметниците на културата към Националния институт за паметниците на културата, състояло се на 03.12.1998 година, Къща-музей на Димитър Чорбаджийски – Чудомир е обявен за паметник на културата с категория „Национално значение”. Паметници на културата с категория „Местно значение” са вила „Роза” и библиотеката към читалище „Искра”, гр. Казанлък. Народно читалище „Искра” и ЛХМ „Чудомир” са свързани с историята и духовността на града ни, а вила „Роза” е обект, който допълва облика на градския център откъм архитектурно разнообразие и представителност от времето на нейното изграждане.
Общинският план за развитие за периода 2007 – 2013 година, приет от Общински съвет – Казанлък, определя мерки за съхраняване и развитие на културно – историческото наследство на община Казанлък. Приоритет 4 „Съхраняване и социализация на културното и природно наследство, развитие на устойчив туризъм”, Специфична цел 2 „Обогатяване и разнообразяване на туристическите продукти” и Специфична цел 5 „Развитие на културата” регламентират насоки за развитие на културата, проучването и експонирането на културно-историческото наследство. Общинският план за развитие регламентира да бъде осъществен:
- през 2008 година основен ремонт на ЛХМ „Чудомир”, за който да бъдат осигурени средства от Общински бюджет в размер на 100 000 лв;
- в периода 2007 – 2010 година – ремонт и реконструкция на сградата на НЧ „Искра” със средства от общинския бюджет (300 хил.лв.), републиканския бюджет(700 хил.лв.), фондове на Европейския съюз и други помощи(4 мил.лв.);
- в периода 2007 – 2013 година – социализация на културно-историческите обекти и развитие на среда за културно-познавателен туризъм със средства от общински и републикански бюджет, Европейски фондове и други помощи.
Министерство на труда и социалната политика откри процедура за набиране на проектни предложения по проект „Красива България” за обновяване и строителство на обекти с историческа и архитектурна значимост. Предложенията могат да бъдат подавани в срок до 31 октомври 2007 г. По мярка 01-„Подобряване на градската среда” са допустими обекти публична общинска или държавна собственост. Максималната допустима стойност на проектните предложения е 200 000 лева. По мярка 04-„Гражданска инициатива” са допустими сгради-паметници на културата. Максималната допустима стойност на предложенията е 100 000 лева. Кандидатите осигуряват минимум 50 % съфинансиране по всеки внесен проект по мярка 01 и мярка 04.
Като отчитам състоянието на сградите и значимостта на НЧ „Искра”, ЛХМ „Чудомир” и Вила „Роза” в обществения и културен живот на гр.Казанлък предлагам по проект „Красива България” да бъдат представени предложения за финансиране на строително-ремонтни дейности в трите обекта.
В предвид собствеността върху обектите и условията за участие по проект „Красива България” предложенията могат да бъдат внесени, както следва: 
1. за Обект Народно читалище „Искра”, гр. Казанлък – по мярка 01:
- кандидатстваща организация - Община Казанлък;
- максимална стойност на проекта - 200 000 лв.;
- съфинансиране, осигурено от общински бюджет – 50 %;
- дейности – ремонт на южна и западна фасада, смяна на дограми.
2. за Обект Вила „Роза” – по мярка 01:
- кандидатстваща организация Министерство на вътрешните работи;
- максимална стойност на проекта - 200 000 лв.;
- съфинансиране, осигурено от  бюджета на Община Казанлък– 50%;
- дейности – ремонт и реконструкция на сградата.
3. за Обект ЛХМ „Чудомир” – по мярка 04:
- кандидатстваща организация Фондация „Чудомир”;
- максимална стойност на проекта - 200 000 лв.;
- съфинансиране, осигурено от  бюджета на Община Казанлък– 50%;
- дейности – ремонт на покрива на сградата.
С реализирането на проектите ще се подобри чувствително състоянието на сградите и ще се спре тяхното саморазрушаване. Ще се възстановят и съхранят паметници на културата и на архитектурата, които са неразривна част от местния духовен живот и част от уникалния облик на Казанлък.
Многократно Община Казанлък е предприемала действия по съхраняването на паметниците на културата, но състоянието им все още не отговаря на тяхната обществена значимост. Ограничените средства не са позволили през последните години извършването на всички необходими ремонти и възстановителни дейности. Самите културни институции и МВР, което е собственик на сградата на Вила „Роза” не разполагат със средства за строително-ремонтни работи. С оглед обществената значимост на обектите и експлоатацията им за дейности в полза на обществото подкрепата на Община Казанлък чрез осигуряването на необходимото съфинансиране в размер на общо 250 000 лв. е напълно приемлива и оправдана.
  
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 21 ал. 2 от ЗМСМА,   
 
 
Р Е Ш И:
 
1.      Община Казанлък да кандидатства  по проект „Красива България” за ремонт на южна и западна фасади и смяна на дограми на Народно читалище „Искра”, гр. Казанлък. Необходимото съфинансиране в размер на 100 000 лв. да се осигури от бюджета на Община Казанлък.
2.      Необходимото съфинансиране на Фондация „Чудомир” по проект „Красива България” за ремонт на покрива ЛХМ „Чудомир” в размер на 100 000 лв. да се осигури от бюджета на Община Казанлък.
3.      Необходимото съфинансиране на Министерството на вътрешните работи по проект „Красива България” за ремонт и реконструкция на Вила „Роза”, гр. Казанлък в размер на 100 000 лв. да се осигури от бюджета на Община Казанлък.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/