РЕШЕНИЕ № 800
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-743/22.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък във връзка с проект „Оборудване на перално помещение в ДВД „Д. Папазов” гр. Казанлък.


МОТИВИ: През 2006 г. Общински съвет гр. Казанлък подкрепи инфраструктурен микропроект “Изграждане на сграда в    Дом за възрастни с      деменция ” Димитър Папазов” гр. Казанлък”, чийто първи етап вече е реалност. Проектът беше осъществен чрез финансовата подкрепа на Социално инвестиционен фонд и Община Казанлък.
            Общинска администрация е изготвила проект “Оборудване на перално помещение в Дом за възрастни с деменция” Димитър Папазов” гр. Казанлък”, който е на обща стойност 29 064 лв.
            С този проект предлагаме да кандидатстваме пред Фонд “Социално подпомагане” за сумата 26 157 лв. Останалите 10 % ще бъдат собствени средства в размер 2 907 лв.
Реализирането на Проекта, заедно с новата сграда на Дома ще осигури нормален стандарт на живот на домуващите. Чувствително ще се подобри работата на персонала, обслужващ тази дейност. В Дома ежедневно се обработват между 100 и 150 кг пране. Ще се осъществят икономии на вода, електроенергия и пари за ремонтни дейности.
През 2004, 2005 и 2006 година бяха извършени многократни проверки на АСП и Европейската социална комисия, които констатираха редица несъответствия в качеството на обслужване и живот в Дома. Изготвени бяха препоръки към Община Казанлък за подобряване на материалната база, оборудването   и стандартите на обслужване. Този Проект е отговор на тези констатации.  
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1,т. 23 от ЗМСМА, чл. 18 от ЗОБ и във връзка с чл.27 т.3 и т.6 от Закона за социално подпомагане,
 
Р Е Ш И:
 
Дава съгласие Община Казанлък да кандидатства с Проект “Оборудване на перално помещение в Дом за възрастни с деменция”Димитър Папазов” гр. Казанлък”, който е с обща стойност 29 064 лв. , от които собствени средства – 2907 лв.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/