РЕШЕНИЕ  № 781
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-727/10.10.2007 г. - Жалба от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, против Решение № 753/28.09.2007 г. на ОбС - Казанлък.


            Мотиви: В законоустановения срок и на основание чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък оспорва като незаконосъобразно и нецелесъобразно Решение № 753 / 28.09.2007 г. на Общински съвет Казанлък, с което се задължава кметът на общината на следващо заседание на Общински съвет, след приключване на стачката на работещите в сферата на образованието, да внесе предложение икономиите във фонд „Работна заплата” на функция „Образование” да бъде разпределен като компенсации на стачкуващите.

При гласуването на оспорваното решение са допуснати процедурни нарушения на Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация. Съгласно чл. 63 от същия правилник в дневния ред могат да бъдат включвани само материали, по които са приети становища на комисиите на ОбС. В чл. 64, ал. 1 е предвидено, че могат да бъдат включвани в дневния ред и неотложни въпроси, но това трябва да стане в писмен вид и да бъде регистрирано не по-късно от 12.00 ч. при звеното „Организационно-техническо обслужване на ОбС”. Предложението, което бе гласувано и което е обективирано като Решение № 753 / 28.09.2007 г. на ОбС Казанлък не е направено по надлежния ред. Още повече, че за да бъде включено в дневния ред е необходимо да е налице някоя от изрично посочените причини в чл. 64, ал. 2 от Правилника за дейността на ОбС. Такава причина не е налице.
В дневния ред като точка фигурира приемане на Декларация в подкрепа на стачкуващите учители. При приемане на декларации с решение на Общински съвет не е допустимо вземане на решение, което не е свързано със самата декларация, както е в настоящия случай.
Така взетото решение противоречи и на Закона за уреждане на колективните трудови спорове. В чл. 18 от ЗУКТС е изрично предвидено, че работник, който е преустановил изпълнението на трудовите си задължения поради участие в стачка, може да получава за това време обезщетение за сметка на специално обособен стачен фонд. Създаването на тези фондове е по желание на работниците, като в тях се набират средства от самите тях или от професионалните организации. Не е предвидена възможността средства от общинския бюджет да бъдат използвани за „компенсиране” на липсващото трудово възнаграждение по време на стачка. Такава предвидена възможност не съществува и в Закона за общинските бюджети. Така взетото решение предполага промяна на приетия вече общински бюджет, а в чл. 18 от ЗОБ е изрично предвиден редът, по който това може да стане. Но не е нито законосъобразно, нито целесъобразно приемането на това решение без ясни финансови параметри относно необходимите средства за плащането на гласуваните компенсации, тъй като и към настоящия момент стачката продължава.
В жалбата си до Общинския съвет Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък предлага Общинският съвет да отмени свое Решение № 753/28.09.2007 г.
В хода на разискванията общинският съветник Цветанка Пискова предложи решението да бъде изменено и в този смисъл Общинският съвет обсъди мотивите й и ги приема за основателни.
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
            Изменя свое Решение № 753 / 28.09.2007 г., като решението добива следното съдържание:
            1. Икономиите от средствата за работна заплата във функция "Образование" в рамките на утвърдения бюджет 2007 да се използват за допълнително възнаграждение на работещите в системата на средно образование в община Казанлък.
            2. Начисляването и изплащането на допълнителното възнаграждение да се извърши съгласно критерии, определени от комисия в състав - по един представител на организациите на работниците и служителите, на работодателските организации и на общинска администрация.
            3. При наличие на допълнителни средства извън утвърдените разходи във функция "Образование", на основание чл. 2, ал. 3 от ПМС 175/24.07.2007 г. и във връзка с чл. 13, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с ПМС 4/17.01.2007 г., да бъде формиран награден фонд, който да бъде разпределен на същия принцип по ред, определен във Вътрешните правила за работната заплата на съответните разпоредители с бюджетни кредити.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
            Решението е прието с отделни гласувания.
            По т. 1 - участвали в гласуването 28 общински съветници, от които "за" - 28.
            По т. 2 - участвали в гласуването 25 общински съветници, от които "за" - 20.
            По т. 3 - участвали в гласуването 27 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/
ПРОТОКОЛИСТ:                                                   /В. Самарски/                        
      /В. Василева/