РЕШЕНИЕ № 791
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-499/02.07.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, във връзка с предоставена информация по реда на § 8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 15 на ОбС.


            МОТИВИ: На основание §8 от Преходни и заключителни разпоредби на Наредба №15 на ОбС гр. Казанлък за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Ви предоставяме следната информация за извършените продажби на общинско имущество:
 
І-во тримесечие 2007 г.
 
 
І.ПРОДАЖБИ СЛЕД ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС ПО РЕДА НА ЗОС
 
                          
       Обект
Начална тръжна цена в лева
Достигната
Продажна
цена в лева
без ДДС
 
 Дата на
 плащане
 
   Основание за
       продажба
1.
Апартамент №10,бул.”23-ти ПШП”,бл.105
 
47000
 
 
   47000
 
19.02.2007г.
Решение №586/22.12.2006г. на ОбС-Казанлък
2.
Апартамент №7,бул.”23-ти ПШП”,бл.105
 
48000
 
   48000
 
19.02.2007г.
 
Решение №586/22.12.2006г. на ОбС-Казанлък
3.
УПИ І кв.519 гр.Казанлък
 6600
    6600
09.03.2007г.
Зап.№42/26.01.07г. на кмета на Община Казанлък
4.
УПИ ІІІ кв.78 по плана на с.Копринка
 
 9500
 
 10450
 
20.03.2007г.
Зап.№8/15.01.07г. на кмета на Община Казанлък
5.
УПИ ІІ кв.78 по плана на с.Копринка
 
 8220
 
   9042
 
 
20.03.2007г.
Зап.№8/15.01.07г. на кмета на Община Казанлък
6.
УПИ І кв.78 по плана на с.Копринка
 
11840
 
 13024
 
20.03.2007г.
Зап.№8/15.01.07г. на кмета на Община Казанлък
7.
УПИ ІV кв.1 по плана на с.Копринка
 
14800
 
 16280
 
20.03.2007г.
Зап.№8/15.01.07г. на кмета на Община Казанлък
 
Общо:
 
150396
 
 
 
 
 
ІІ.ПРОДАЖБИ ПО РЕДА НА ПМС № 235
 
                                       Обект
Сума в
 лева
Дата на плащане
1.
УПИ VІІ-349 в кв.35 по плана на с.Енина
    1134
14.02.2007г.
2.
УПИ VІІІ в кв.36 по плана на с.Г.Дряново
      556
07.03.2007г.
 
Общо:
    1690     
 
 
 
 
ІІІ.ПРИДАВАЕМО ПО РЕГУЛАЦИЯ
 
                               Обект
Сума в
 лева
Дата на плащане
 
 
 
 
 
 
 
 
ІV. ПРОДАЖБА НА ЖИЛИЩНИ ИМОТИ
 
                                Обект
Сума в
    лева
Дата на плащане
1.
Апартамент №24, ул.”Гладстон” №57 вх.А ет.8
   30900
17.01.2007г
2.
Ап.№110,ж.к.”Изток” бл.42 вх.Е ет.3
   22080
15.02.2007г
 
 Общо:
   52980
 
 
 
 
V. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ
 
                                  Обект
Сума в
 лева
Дата на плащане
1.
100 кв.м. в УПИ І кв.279 гр.Казанлък
   65880
23.01.2007г.
2.
373 кв.м. в УПИ І кв.383А гр.Казанлък
   14200
21.02.2007г.
 
Общо:
   80080
 
 
 
VІ ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА, ЗАМЯНА
 
                                 Обект
Сума в
 лева
Дата на плащане
 
 
 
 
 
 
  
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал.1 т.23  от ЗМСМА,   
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
                  Приема за сведение внесената от Кмета на Община Казанлък информация за извършените продажби на общинско имущество и постъпилите средства от тях през І-во тримесечие на 2007 г. по видове разпореждане.
 
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 29  общински съветници, от които „за” – 29.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
/Н. АНТОНОВА/                                           /ВАСИЛ САМАРСКИ/