РЕШЕНИЕ № 802
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 17.03.2008 г., Протокол № 64

ОТНОСНО: ОС-175/12.03.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, председател на Общински съвет - Казанлък за изменение и допълнение на: Решение № 004/05.12.2007 г., Решение № 005/05.12.2007 г., Решение № 006/05.12.2007 г., Решение № 031/28.02.2008 г., Решение № 009/28.12.2007 г., Решение № 022/31.01.2008 г., Решение № 038/28.02.2008 г., Решение № 025/31.01.2008 г. и Решение № 005/27.11.2003 г. на ОбС - Казанлък.


Мотиви: С Решение № 2616 от 07.03.2008 г. на Върховния административен съд на Република България - Четвърто отделение по адм. дело № 1384/2008 г., е оставено в сила Решение № 325/11.01.2008 г. на Старозагорския административен съд, Пети състав, постановено по адм. дело № 459/2007 г. по описа на същия съд. С последното решение се обяви за недействителен изборът за общински съветници, произведен на 28.10.2007 г. в община Казанлък.
            На основание чл. 23 ал. 6 от ЗМСМА се възобнови дейността на ОбС мандат 2003 г. - 2007 г. до полагането на клетва от новоизбрания ОбС.
            На заседание на Председателския съвет на възобновения ОбС, проведено на 11.03.2008 г., на председателя на ОбС, Васил Самарски бе възложено за осъществяване правомощията на ОбС, съобразно Правилника за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация, спазвайки принципите на законност, публичност и отговорност в името на гражданите на нашата община, да подготви и предложи проект за решения относно изменение и допълнение на Решение № 004/05.12.2007 г., Решение № 005/05.12.2007 г., Решение № 006/05.12.2007 г., Решение № 031/28.02.2008 г., Решение № 009/28.12.2007 г., Решение № 022/31.01.2008 г., Решение № 038/28.02.2008 г. и Решение № 025/31.01.2008 г., взети от обявения за недействителен ОбС.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 23 ал. 6 от ЗМСМА, Решение № 2616 от 07.03.2008 г. на Върховния административен съд на Република България - Четвърто отделение по адм. дело № 1384/2008 г., чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
 Отменя Решение № 005/05.12.2007 г. на ОбС, относно създаване на постоянни комисии към ОбС.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които "за" - 33.
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                       /Л. ПОПОВА/                                                     /ВАСИЛ САМАРСКИ/