НАРЕДБА №18 за условията и реда за предоставяне на общински концесии

Приета с Решение № 266 от 28.07.2005 г., пром. с Решение № 234 от
03.01.2006 г. на Окръжен съд - Ст. Загора; Решение № 366 от 06.03.2006 г.
 
  
Н А Р Е Д Б А 
 N 18
за условията и реда за предоставяне на общински концесии
 
 
 
Глава първа 
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
 
            Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и реда за предоставяне на концесии на физически и юридически лица върху обектите по чл. 69 от ЗОС, провеждането на търгове и конкурси, сключването и изпълнението на договорите за концесии и контрола върху тази дейност.
                        (2). При предоставяне на концесии, Общински съвет и общинска администрация се ръководят от обществените интереси, опазването на общинската собственост и околната среда, развитието на икономиката, закрилата на инвестициите и стимулиране стопанската дейност в общината, при спазване ограниченията на чл. 67 ЗОС.
            Чл. 2. Концесия се предоставя чрез учредяване на особено право на ползване върху обектите по чл. 69 от ЗОС.
 
Глава втора 
предложения за предоставяне на концесия
 
            Чл. 3. (1). Всяко българско и чуждестранно физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец, може да подаде молба за откриване на процедура по предоставяне на концесия до кмета на общината.
                        (2). Молбата трябва да съдържа:
                        1. Наименование, седалище и адрес на управление на молителя и трите имена на лицето, което го представлява.
                        2. Удостоверение за съдебна регистрация на молителя като търговец.
                        3. Вид и местонахождение на обекта по чл. 69 ЗОС.
                        4. Срок, за който се иска предоставянето на концесията.
                        5. Мотиви за предоставяне на концесията, в т.ч. представяне на търговеца и извършваната от него стопанска дейност, инвестиционни намерения и др.
                        (3). Кметът на общината в двумесечен срок внася молбата в Общински съвет за преценка и решение за предприемане на действия по предоставяне на концесията, след което възлага изготвянето на правен, финансово-икономически, социален, екологичен и др. анализи /налагащи се от специфични изисквания към обекта на концесия, посочени в специални закони/.
                        (4). Правният анализ съдържа оценка на обема на предоставяните права и поеманите с концесията задължения на концесионера, необходимостта от отчуждаване или обременяване с вещни права на имоти на трети лица, особености, свързани със защитени със закон територии и обекти, с националната сигурност, отбраната на страната, обществения ред и др.
                        (5). Финансово-икономическият анализ съдържа оценка на очакваните приходи и разходи във връзка с концесията, необходимите инвестиции, влиянието върху инфраструктурата и отраслите на икономиката. В него се включват и предварителните оценки на концесионното възнаграждение, видът, размерът и начинът на плащане или издължаване на гаранциите за изпълнение на концесионните задължения.
                        (6). Социалният анализ съдържа оценка на възможностите за откриване на работни места за специалисти и изпълнители от общината.
                      (7).Екологичният анализ съдържа оценка на въздействието на околната среда.
                      (8). Експертите, на които се възлагат анализите, не могат да бъдат физически или юридически лица, които имат пряк интерес от концесионната дейност или са “свързани лица” по смисъла на Търговския закон със служители в общинска администрация, пряко занимаващи се с дейността по концесиите. Експертите представят на възложителя декларация за тези обстоятелства, съдържаща задължения да не консултират други лица, извън възложителя по отношение на концесията и да опазват в тайна информацията, която са узнали във връзка с възложената им работа.
                        (9). Кметът на общината прави мотивирано предложение с проект за решение до Общински съвет за откриване на процедура за предоставяне на концесията, придружено от анализите по ал. 3 и удостоверение от Националния концесионен регистър за липса на регистрация на предоставяна концесия за същия обект. В случаите, когато това е необходимо, съгласно разпоредбите на специалните закони, предложението се съгласува със съответните министерства, ведомства и организации.
                     (10). Във връзка с подготовката на предложението по ал. 9, кметът назначава комисия, в която се включат и общински съветници, предложени от съответните комисии при Общински съвет. При необходимост, председателят на комисията може да привлича специалисти от други ведомства или независими експерти.
            Чл. 4. Кметът на общината може самостоятелно, без наличие на молба по чл. 3, ал. 1, да предлага откриване на процедура по предоставяне на концесия.
 
Глава трета  
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ
 
            Чл. 5. (1). Общински съвет се произнася по направеното предложение на кмета на общината за откриване на процедура за предоставяне на концесия с решение, което се взема с гласовете на повече от половината от общия брой на съветниците.
                        (2). Откриването на процедура по предоставяне на концесия не създава права или привилегии на лицата по чл. 3 ал. 1 по предоставяне на концесията.
            Чл. 6. (1.) С решението за предоставяне на концесия се определят:
1. предмет на концесията;
            2. срок на концесията;
            3. начин на определяне на концесионера - чрез търг, конкурс или пряко определяне на концесионера в установените със закон случаи;
            4. вид, размер и начин на плащане на концесионното възнаграждение;
            5. вид, размер и начин на плащане на депозита за участие в конкурса или търга;
            6. основни права и задължения на страните по концесионния договор, свързани с финансовия, икономическия, правен и социален анализ на концесията;
            7. вид и размер на гаранциите за изпълнение на задълженията по договора;
            8. изисквания, свързани с опазване на околната среда, на защитени със закон територии и обекти;
            9. други изисквания, свързани с характера на концесията, или посочени в други закони.
(2). Решението се обнародва в “Държавен вестник” и се публикува в един централен или местен вестник.
            (3). С решението по ал. 1 Общински съвет възлага на кмета на общината да организира конкурса или търга, като определя срок за провеждането му. Той не може да бъде по-малък от един месец и по-голям от шест месеца от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник”.
 
 
 
Глава четвърта
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕРА чРЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС
 
            Чл. 7. В търга или конкурса могат да участват български и чуждестранни физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон.
            Чл. 8. (1.) Кметът на общината назначава комисия за организация и провеждане на търга или конкурса в състав най-малко  7 члена, от които един – правоспособен юрист.
                       (2). Председател на комисията е заместник-кмет на Общината.
(3). В състава на комисията се включват трима общински съветници. В заповедта се определят резервните членове и размера на възнаграждението на членовете на комисията.    
(4) Членовете на комисията са длъжни да опазват предоставената им информация във връзка с провеждане на търга/ конкурса и по отношение съдържанието на подадените оферти, до обнародване решението на Общински съвет за определяне на спечелил участник, за което подписват декларация, утвърдена от кмета на общината.
                        (5). Комисията:
1. определя дата, място и час за провеждане на търга/конкурса,.
2. определя цена, срок и място за закупуване на тръжна/конкурсна документация и за подаване на предложения за участие.
3. преценява необходимостта от привличане на експерти.
4. предлага за утвърждаване от кмета тръжните/конкурсните книжа.
            5.взема решения с обикновено мнозинство.
            Чл. 9. Конкурсните и тръжните книжа съдържат:
            1. условията, обявени с решението по чл. 6;
            2. предвижданият размер на инвестицията на концесионера;
            3. информация за финансовите, икономическите, технологичните, архитектурно-градоустройствените, екологичните и други параметри на обекта на концесията;
            4. правен анализ на ползването на обекта;
5. списък на документите за участие в търга/конкурса- заявление, предложение и др
6. изисквания относно съдържанието на комплексния план и размера на стъпката за наддаване при провеждане на търг;
7. изисквания относно разработката по условията на конкурса /в т. ч. начин и критерии за оценка/;
            8. други изисквания.
            Чл. 10. (1.) Конкурсните /тръжните/ книжа се предоставят на кандидата срещу квитанция за платена такса и след попълване на декларация за опазване тайната на сведенията, които се съдържат в тръжната /конкурсна/ документация.
                        (2). При неизпълнение на поетото с декларацията задължение, внесеният депозит не се възстановява.
            Чл. 11. (1). Председателят на комисията публикува в един централен и един местен вестник съобщение за конкурса или търга в едномесечен срок от обнародването на решението по чл. 6.
                        (2). Съобщението съдържа:
1.    предмет на конкурса /търга/;
2.    дата, място и час, определени за начало на конкурса /търга/;
3.    условия на конкурса /търга/, в т.ч. задължение за представяне на комплексен план при провеждане на търг и критерии за оценка в случаите на конкурс;
4.    цена, срок и начин на закупуване на тръжни /конкурсни/ книжа и за подаване на   документи за участие;
5.    размер и начин на заплащане на депозита;
6.    ред и начин за оглед на обекта;
7.    други условия.
            Чл. 12. (1). Документите за участие в търга/конкурса се подават в срока, посочен в съобщението в деловодството на общината в запечатан непрозрачен плик, върху който се изписва пълното наименование на обекта на търга/конкурса, името и адреса на участника.
                        (2). При завеждане в деловодството върху плика се отбелязва датата и часа на постъпване на предложението.
            Чл. 13. Допълнения и изменения в подадени вече предложения не се допускат. Предложения, представени след определения срок, не се приемат и не се разглеждат.
            Чл. 14. (1).  В деня и часа, обявени за начало на конкурса /търга/, председателят на комисията проверява присъствието на членовете и обявява откриване на конкурса /търга/.
 (2). В случай, че отсъстват повече от половината членове на комисията или правоспособния юрист и те не могат да бъдат заменени от резервните членове, заседанието на комисията се отлага за срок не по-късно от същия час на следващия ден. В случай, че и след отлагане на заседанието, съставът на комисията не може да бъде попълнен, кметът издава заповед за допълване състава на комисията с нови членове.
(3). След откриване на търга/конкурса, председателят проверява дали са спазени формалните изисквания за подаване на предложенията, след което отваря пликовете. До участие в конкурса/търга се допускат всички участници, представили редовни документи в съответствие с тръжната/конкурсна документация
                        (4). Конкурс или търг се провежда и когато има само един допуснат до участие кандидат.
            Чл. 15. (1). При провеждане на присъствен конкурс кандидатите, по реда на подаване на документи за участие представят устно пред комисията писмените си предложения. Комисията може да поставя допълнително въпроси към кандидатите по време на тяхното устно изложение. Разясненията на участниците не трябва да водят до изменение и допълнение на предложенията.
                        (2). Неявяването на участник или негов упълномощен представител не е пречка за провеждане на конкурса. Неявилият се участник се счита за отпаднал, ако не се яви до приключване изслушването на явилите се участници.
            Чл. 16. (1).  При провеждане на неприсъствен конкурс комисията се запознава с писмено направените предложения.
                           (2). Комисията не може да иска допълнително писмени разяснения по предложенията.
            Чл. 17 (1). При провеждане на търг комисията допуска всички лица, представили редовни документи, в съответствие с тази наредба, както и комплексен план за осъществяване на свързаната с концесията дейност за срока на концесията въз основа на предвидените в решението по чл. 6 условия.
                         (2). Участник, който не е представил комплексен план или представеният комплексен план не отговаря на предвидените условия, не се допуска до участие в търга.
                         (3). Кандидатите за участие в търга не могат да правят изменения в представения комплексен план. Те са обвързани от съдържанието му при сключване на концесионния договор.
            Чл. 18. (1). При провеждане на таен търг комисията класира участниците според размера на направените предложения относно концесионното възнаграждение, като прилага и представените комплексни планове.
                         (2). Кандидатите присъстват на търга лично или чрез упълномощен представител с нотариално заверено пълномощно. При предложен еднакъв най-висок размер на концесионното възнаграждение от повече участници, търгът продължава между тях с явно наддаване.
            Чл. 19. (1). При провеждане на явен търг комисията предварително определя стъпката на наддаване, като я посочва в тръжните книжа.
                         (2). Участниците в явния търг лично или чрез свой упълномощен представител правят своите предложения устно, в присъствието на всички кандидати.
(3). Преди да започне наддаването, председателят на комисията поканва по реда на подаване на предложенията всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началното предложение относно концесионното възнаграждение.
(4). В случай че някой от допуснатите участници откаже да потвърди началното предложение относно концесионното възнаграждение., той не се допуска до    по-нататъшно участие в търга, а внесеният от него депозит се задържа.
(5). Когато до участие в търга е допуснат само един кандидат, той се обявява за спечелил търга по началното предложение относно концесионното възнаграждение, ако го е потвърдил при условията на ал. 3.
(6) Наддаването започва с обявяване от председателя на комисията на началното предложение относно концесионното възнаграждение и стъпката на наддаване и се извършва чрез обявяване от участниците на последователни суми, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на предложенията за участие в търга.
                        (7) В случай че участниците в търга потвърдят началното предложение относно концесионното възнаграждение, но никой от тях не обяви следващото по размер предложение, по-високо от началното с една стъпка, търгът се закрива и внесените от тях депозити за участие в търга се задържат.
                        (8) В случай че участник в търга откаже да обяви предложение относно концесионното възнаграждение, по-високо от предходното с една стъпка на наддаване, председателят поканва следващия поред участник да обяви същото предложение. Участникът, пропуснал дадена предложение, продължава участието си, освен ако изрично обяви, че се отказва от по-нататъшно участие в наддаването, което се отбелязва в протокола от търга.
                        (9) В случай че никой от участниците в търга не обяви предложение относно концесионното възнаграждение, по-високо с една стъпка на наддаване от последното достигнато предложение, председателят обявява три пъти неговия размер, като преди третото обявяване прави предупреждение, че е последно, и ако няма друго предложение, обявява приключването на наддаването със звуков сигнал.
                        (10) След приключване на наддаването председателят на тръжната комисия обявява участника, предложил най-високото предложение относно концесионното възнаграждение и закрива търга.
            Чл. 20. (1). В 7-дневен срок след приключване на търга/конкурса, комисията изготвя мотивиран доклад до кмета за резултатите от проведения търг/конкурс.
 (2). В доклада комисията оценява и подрежда направените предложения. Ако някой от членовете на комисията не е съгласен с доклада, той прилага към него в писмен вид мотивирано особено мнение.
 (3). Съдържанието на доклада и предложенията на комисията не се съобщават на кандидатите и не се разгласяват в средствата за масово осведомяване.
            Чл. 21 (1). Кметът на общината в 14-дневен срок от получаване доклада на комисията, внася в Общински съвет докладна записка с проект за решение за определяне на спечелил участник.
                        (2). Когато кметът на общината прецени, че класираният на първо място в доклада на комисията, не удовлетворява обявените условия, излага писмено съображенията си и мотивира съответно проекторешение в докладната записка по ал. 1. 
 
Глава пета
ПРИЕМАНЕ НА РЕШЕНИе ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОНЦЕСИОНЕР
 
            Чл. 22. (1). Във връзка с проекта за решение по чл. 21, Общински съвет може:
            1. да приеме окончателно решение за определяне на спечелилия конкурса или търга участник, като упълномощи кмета на общината да сключи договора за концесия.
2. да приключи процедурата по предоставяне на концесия без определяне на спечелил участник.
(2) В случаитепо ал. 1, т. 2, Общински съвет може:
1.      да вземе решение за обявяване на нов конкурс /търг/ при условията на решението по чл. 6;
2.      да измени решението по чл. 6;
3.      да закрие процедурата за предоставяне на концесия.
            Чл. 23. (1). С решението по чл. 22,Общински съвет се произнася по освобождаване депозитите на неспечелилите участници,както и по задържане депозитите на участниците, нарушили подписаната от тях декларация по чл. 10, или условията за провеждане на търга/конкурса, данни за което се посочват в доклада на комисията по чл. 20.
                         (2). Депозитът на спечелилия участник се задържа. При сключване на договор, задържаният депозит се прихваща от концесионното възнаграждение.
Чл. 24. (1). Решението по чл. 22 се обнародва в "Държавен вестник" и се публикува в един местен вестник. То подлежи на обжалване в 7-дневен срок от обнародването му.
                        (2). Обжалването на решението спира неговото изпълнение.
 
Глава шеста
СКЛЮчВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА КОНЦЕСИЯ
                   
            Чл. 25. (1). Кметът на общината и спечелилият търга/конкурса участник в едномесечен срок от влизане в сила на решението по чл. 22, ал.1, т. 1, сключват договор за концесия. Определеният за спечелил търга/конкурса участник е обвързан с представения комплексен план и направеното на търга предложение относно концесионното възнаграждение, съответно с направеното предложение относно конкурсните условия.
      (2). Договорът за предоставяне на концесия трябва да отговаря на изискванията на чл. 73, ал. 2 и ал. 3 ЗОС.
                        (3). В случаите на определяне на концесионер без търг или конкурс, концесионният договор се сключва в 1-месечен срок от обнародване на решението по чл.6
            Чл. 26. (1). При настъпване на обстоятелства, препятстващи сключването на договора при обявените условия без вина на страните, Общински съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за провеждането на нов търг/конкурс за същата концесия или да предложи на втория в класирането да сключи концесионния договор при условията на спечелилия конкурса.
                        (2). С решението по ал. 1, се освобождава депозита на спечелилия конкурса/търга участник.
Чл. 27. (1). При несключване на договор, поради отказ от страна на спечелилия конкурса или търга участник, Общински съвет, по предложение на кмета, може да вземе решение за провеждането на нов търг/конкурс за същата концесия или да предложи на втория в класирането да сключи концесионния договор при условията на спечелилия конкурса.              
(2). Депозитът на спечелилия конкурса/търга участник се задържа в полза на Общината.
Чл. 28. (1) Решенията по чл. 26 и  чл. 27, се обнародват в "Държавен вестник".
             (2) В случаите, когато с решението по чл. 26 /чл. 27/, се предлага на втория в класирането да сключи концесионния договор, то подлежи на обжалване в седемдневен срок от обнародването му. Обжалването на решението спира неговото изпълнение.
Чл. 29. (1). Концесионният договор се сключва в писмена форма в пет еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните, един за националния концесионен регистър, един за общинския концесионен регистър и един за службата по вписванията.
                        (2). Концесионният договор подлежи на вписване в службата по вписванията. Таксата е за сметка на концесионера.
            Чл. 30. (1). Концесионният договор влиза в сила от определената в него дата.
                         (2). Срокът на концесията започва да тече от момента на влизането в сила на концесионния договор.
 
Глава седма   
ИЗПЪЛНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР
 
            Чл. 31. Концесионерът получава достъп до концесията със съдействието на кмета на общината или упълномощено от него лице при предвидените в нормативните документи предпоставки.
            Чл. 32. (1). Когато осъществяването на концесията и изпълнението на договора се препятстват или се затрудняват от правата на трети лица, концесионерът може да предприеме самостоятелно съответните правни и фактически действия за постигане на споразумение с тези лица, като предварително уведоми за това кмета на общината.
                        (2). В случаите по ал. 1 концесионерът може да поиска:
            1. кметът на общината чрез компетентните органи да предприеме необходимите правни и фактически действия за отстраняване пречките или ограниченията;
            2. изменение на концесионния договор.
                        (3). (отм. с Решение № 234 от 03.01.2006 г. на Окръжен съд - Стара Загора).                   (4). В случаите по ал. 2 страните по концесионния договор могат да спрат действието му за определен период от време.
            Чл. 33. При последващо възникване на опасност за националната сигурност и отбраната на страната, за околната среда, за защитените със закон територии и обекти и за обществения ред, страните по концесионния договор могат:
            1. да изменят концесионния договор;
            2. да го прекратят по взаимно съгласие;
            3. да го прекратят едностранно с писмено предизвестие в подходящ срок, който е уговорен в договора.
            Чл. 34. (1). В случаите по чл. 32, ал. 1 и чл. 33, ал. 1, т. 1 страните по концесионния договор могат да договарят изменението на отделни негови клаузи, което подлежи на вписване по съответния ред в регистрите.                                      
(2). При необходимост от изменение на основните клаузи на договора, включени в решението по чл. 6, Общински съвет приема решение за изменение на договора.
            Чл. 35.  Договорът за концесия се прекратява:
            1. с изтичане на уговорения срок;
            2. с погиване на обекта или при обективна невъзможност за неговото използване;
            3. при смърт на физическото лице или прекратяване на юридическото лице – концесионер, освен ако ОбС  реши договорът да бъде продължен с правоприемник;
            4. по силата на съдебно или арбитражно решение;
            5. при влязло в сила съдебно решение за обявяване на концесионера в несъстоятелност;
            6. по взаимно съгласие;
            7. при други, предвидени в закона или договорени от страните основания.
            Чл. 36.  (1). При прекратяване на договора на основание чл. 35, т. 3 и т. 5 Общината има правата на привилегирован кредитор.
     (2). При предсрочно прекратяване на договора без вина на страните, не се дължи обезщетение.
     (3). В случаите на предсрочно прекратяване на договора съгласно чл.33, концесионерът има право на обезщетение за направените подобрения, освен при виновно неизпълнение на задълженията.
                            (4). Концесионерът няма право на задържане до заплащане на обезщетението по ал. 3.
            Чл. 37. Контролът по изпълнението на задълженията на концесионера се осъществява от комисия, определена със заповед на кмета на общината.
 
 
 
Глава осма 
ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ
И ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНЦЕСИИ
 
            Чл. 38. Средствата, постъпващи във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии, се включват в приход на общинския бюджет.                     
            Чл. 39. Необходимите средства за финансиране дейностите по предоставяне на концесиите и контрола по тяхното осъществяване се осигуряват от общинския бюджет.
            Чл. 40. По проекта на общинския бюджет ежегодно се предвиждат средства във връзка с изплащане на обезщетения в полза на трети лица в случаите по чл. 32, ал. 3 или в полза на концесионера в случаите по  чл. 36, ал. 3.
            Чл. 41. Кметът на общината осъществява контрол върху набиране и разходване на средствата във връзка с предоставянето и осъществяването на концесии и върху концесионната дейност и ежегодно внася в ОбС доклад във връзка с тази дейност.
 
 
 
 
Глава девета   
РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ
 
            Чл. 42. Кметът на общината организира създаване и поддържане на общински концесионен регистър, в който се вписват предоставените концесии за обекти  по  чл. 69 от ЗОС.
            Чл. 43.  (1). (Нова - Реш. № 366 от 06.03.2006 г.) Регистърът се води по образец, съгласно Наредба № 5 на МРРБ за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в ЗОС, и за определяне на реда за съставянето, воденето и съхраняването им.
                         (2). Регистърът се води по партиди, съобразно предоставените концесии за обектите по чл. 69 от ЗОС.
                          (3). В регистъра по всяка партида се вписват:
            1. пореден номер на вписването;
            2. решение на Общински съвет по чл. 6 за предоставяне на концесията, както и всички следващи решения на Общински съвет по отношение на предоставената концесия;
            3. заповед за търга/конкурса;
            4. предмет на концесията;
            5. описание на обекта на концесията;
6. срок на концесията;
            7. дата на сключване и дата на влизане в сила на концесионния договор;
            8. наименование, седалище, адрес на управление, представителство и данни по регистрации на концесионера;
            9. длъжностното лице или структура, осъществяваща контрол по договора;
10. основни параметри на концесията – права и задължения на страните, отговорности за неизпълнение, основания за предсрочно прекратяване на договора;
11. методика за определяне на концесионното възнаграждение;
12. дата, основание и акт за прекратяване на концесионния договор;
13. забележки.
                        (4). По партидата на всяка концесия се отбелязват и всички промени относно вписаните данни.
(5). В регистъра не се допускат изтривания и зачертавания. Поправки се извършват по реда на вписването.
Чл. 44. (1). Към регистъра се води публичен архив, в който се съхраняват досиетата по всички предоставени концесии.
            (2). Досието на всяка концесия съдържа:  
1.      копие от предложението по чл. 3, ал. 9;
2.      копия от всички решения на ОбС по отношение    на предоставената концесия;
3.      копие от протокола и доклада на комисията по провеждане на търга/конкурса
4.      оригинал на концесионния договор и всички анекси и приложения към него;
5.      оригинали или заверени копия от други документи, удостоверяващи обстоятелствата по чл. 43, ал. 3 и ал. 4.
(3). Документацията, свързана с предоставянето на концесия и контрола върху изпълнението на концесионния договор се съхранява в отдел “Общинска собственост”.
                        (4). Вписването в регистъра и попълването на досиетата се извършва от длъжностно лице, определено със заповед на кмета на общината, което:
1. извършва вписванията в регистъра въз основа на заверен препис от акта, удостоверяващ подлежащите на вписване обстоятелства;
2. води азбучен указател, в който по азбучен ред се подреждат концесионерите и се отбелязват партидния и поредния номер на концесията по регистъра;
3. води входящ регистър и описна книга;
4. дава справки и издава удостоверения за вписаните в регистъра обстоятелства.
            Чл. 44. (1). Всяко заинтересовано лице може да получи справка от регистрите и публичния архив, срещу заплащане на такса, като подаде писмено заявление до отдел “Общинска собственост”.
                        (2). В двуседмичен срок от датата на заявлението, отдел “Общинска собственост” издава служебно удостоверение по повод исканата справка.
                        (3). В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се изисква издаване на удостоверение, тя може да бъде направена устно.
 
 
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
 
            § 1.Изпълнението на наредбата се възлага на кмета на общината.
            § 2. Наредбата се приема на основание чл.71, ал.1, т.2 от ЗОС.
            § 3. Наредбата е приета с Решение № 266/ 28.07.2005 г. по Протокол № 25 на ОбС - Казанлък и влиза в сила от деня на приемането й.
 
 
 
 
 
 
                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/