РЕШЕНИЕ № 705
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, 
проведено на 10.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: вх. № ОС-475/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишният отчет и баланс за 2006 г. на "Еко 93" ЕООД и освобождаване от отговорност на управителя.