РЕШЕНИЕ № 711
взето на продължено заседание на Общински съвет – Казанлък,
на 16.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: ОС-459/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишният финансов отчет за 2005г. и 2006 г. на "Балкан - К" ЕАД и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.