РЕШЕНИЕ № 864
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_259/10.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината, по молба от Лиляна Атанасова Жекова за прекратяване на съсобственост в урегулиран поземлен имот ІХ-8037, 9037, 9087 с площ 2109 кв. м в кв. 482 по одобрен подробен устройствен план на град


Мотиви: В Общинска администрация е постъпила молба с вх. №194-1-98-1 от 02.04.2007 г. от Лиляна Атанасова Жекова, относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на Община Казанлък, представляващ 328/2109 ид. части   от урегулиран поземлен имот ІХ-8037, 9086, 9087, целият с площ 2109 кв.м в кв. 482 по одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък с Решение № 433 на ОбС - Казанлък от 2006 г. и кадастрален план със Заповед № 300-4-16 от 2003 г. За имота е съставен акт за общинска собственост № 449 от 03.05.2007г., вписан с вх. № 4668 от 30.05.2007г., акт 117, том ІІІ, н.д. 1955, парт.15920. Пазарната цена на имота е 10500 лв., изготвена от независим лицензиран оценител “Балканинвест” ЕООД по реда на чл. 41, ал.2 от ЗОС без ДДС.
Съсобственик в урегулирания поземлен имот ІХ-8037, 9086, 9087 целият с площ 2109 кв. м в кв. 482 по одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък с Решение № 433 на ОбС -Казанлък от 2006 г. и кадастрален план със Заповед № 300-4-16 от 2003 г. е Лиляна Атанасова Жекова с 1781/2109 ид. ч. от урегулиран поземлен имот ІХ-8037, 9086, 9087, целият с площ 2109 кв. м в кв. 482 по одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък с Решение № 433 на ОбС - Казанлък от 2006 г. и кадастрален план със Заповед № 300-4-16 от 2003 г., съгласно нотариален акт № 118, том І, дело № 102 от 2007 г.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 37 ал. 3 т. 1 и т. 2 от Наредба №15 за РПУРОИ,
 
Р Е Ш И:
 
І. Прекратява се съсобствеността върху имот: урегулиран поземлен имот ІХ-8037, 9086, 9087, целият с площ 2109 кв. м в кв. 482 по одобрен подробен устройствен план на гр. Казанлък с Решение № 433 на ОбС - Казанлък от 2006 г. и кадастрален план със Заповед № 300-4-16 от 2003 г. при граници: север - УПИ ІV-9081; изток - УПИ VІІІ-7077; юг - улица; запад - УПИ Х-9085, чрез продажба на частта на общината на молителката Лиляна Атанасова Жекова с адрес: гр. Казанлък, чрез пълномощника си Красимир Георгиев Жеков от гр. Казанлък,  регистрирано с пълномощно № 3219 от 23.08.2006 г. на Нотариус с район на действие гр. Казанлък, за сумата 10500лв./десет хиляди и петстотин лева/, без ДДС.
II. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за продажбата по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването на договора са за сметка на молителката - Лиляна Атанасова Жекова.
III. Вписването на договора в службата по вписванията с район на действие Районен съд Казанлък да стане за сметка на Лиляна Атанасова Жекова.
                                  
Адресат на акта: кметът на община Казанлък;
 Лиляна Атанасова Жекова, чрез пълномощника си Красимир Георгиев Жеков.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които "за" - 21.
 
 изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 864
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/