РЕШЕНИЕ № 865
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_139/27.02.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за откриване на процедура за приватизация по реда на чл.3, ал.3, т.2 от ЗПСК на общински имот: УПИ Х - 531 в кв. 28 по плана на с. Ясеново, ведно с находящата се в него сграда - автоспирка.


Мотиви: С Решение Nо 396/30.03.2006 г. на ОбС - Казанлък е открита процедура за приватизация на общински нежилищен имот: УПИ IX, кв. 28 по плана на с. Ясеново, община Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство /детска градина/. В резултат на последващи действия по промяна на регулацията, са обособени: УПИ IX-533, включващ сградата за детска градинаи УПИ X-531, в който е включена сграда – бивша автоспирка.
Към настоящия момент е приключена процедурата по приватизация на УПИ IX, кв. 28,                        с. Ясеново. Считам за целесъобразно да бъдат предприети аналогични действия по процедурата за приватизация и на втория имот: УПИ X - 531 в кв. 28 по плана на с. Ясеново. За имота е съставен акт за частна общинска собственост АОС Nо 367/29.11.2006 г.
В случай на успешно финализиране на процедурата, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и придобиване на ДМА.
 
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 26, ал. 1 и ал. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК и чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство, и във връзка с проявен интерес за закупуване на имота, 
 
Р Е Ш И:
 
1. Открива процедура за приватизация и определя метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване на общински нежилищен имот: УПИ X - 531 в кв. 28 по плана на с. Ясеново с площ 660 кв. м, ведно с построената в имота сграда – бивша автоспирка.
 
 
 
 
 
 
2. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние, оценка и информационен меморандум за обекта при спазване изискванията на Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.
3. Задължава Кмета на Община Казанлък след изготвяне на анализа, оценката и меморандума на обекта, да ги предложи за утвърждаване от ОбС – Казанлък.
 
 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 3, ал. 6 от ЗПСК. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 29 общински съветници, от които "за" - 26.
 
изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 865
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/