РЕШЕНИЕ № 866
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_304/29.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал.3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот: УПИ VI в кв. 75 по плана на с. Бузовград.


Мотиви: С Решение No 722/26.07.2007 г. на ОбС - Казанлък е открита процедура за приватизация на общински нежилищен имот: УПИ VI в кв. 75 по плана на с. Бузовград. В изпълнение на решението за обекта са изготвени правен анализ, информационен меморандум и оценка. Пазарната оценка на имота бе определена в размер на 17 120 лв. без ДДС. С Решения № № 786/19.10.2007 г. и 16/31.01.2008 г. на ОбС бяха обявени поредни публични търгове с явно наддаване за продажба на имота при начална тръжна цена без ДДС, съответно 22 000 лв. и 17 600 лв. Поради липса на кандидати, търговете бяха обявени от назначените комисии за непроведени.
Предвид на това, че Наредбата за търговете и конкурсите допуска възможност /чл. 14, ал. 4/, органът за приватизация да намали началната тръжна цена с не повече от 50 % спрямо първоначално обявената и с цел приключване на откритата процедура за приватизация на имота, предлагам да бъде взето решение за обявяване на нов публичен търг с явно наддаване при начална тръжна цена, намалена с 30 % спрямо първоначално обявената с Решение № 786/19.10.2007 г., или 15 400 лв.
В случай на успешно финализиране на процедурата и сключване на договор за продажба на обекта, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и придобиване на ДМА.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1 и 2 и чл. 14, ал. 4 от НТК и с оглед финализиране на откритата с Решение № 722/26.07.2007 г. на ОбС – Казанлък процедура за приватизация на обекта,
 
Р Е Ш И:
 
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на общински нежилищен имот, представляващ УПИ VI /шести/ в кв. 75 /седемдесет и пет/ по плана на с. Бузовград, с площ 1 515 /хиляда петстотин и петнадесет/ кв.м., при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена, без ДДС - 15 400 /петнадесет хиляди и четиристотин/ лв.
Цената се оферира в левa. Достигнатата цена се заплаща от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.В същия срок се заплаща и ДДС върху достигнатата цена, по сметка   BG 14 SOMB 9130 3221727356 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
1.2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
1.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
1.4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация в размер на 200 лв. в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
При получаване на тръжната документация:
а) юридическите лица и едноличните търговци представят:
·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;
·        документ, удостоверяващ актуалното правно състояние – оригинал или нотариално заверено копие, издаден до 90 дни преди датата на търга;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
б) физическите лица, извън тези по т. а), представят:
  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
1.5. Предложения за участие се приемат до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
1.6. Оглед на обекта – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
1.7. Търгът да се проведе на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1330 ч. в ст. 14 в сградата на Община Казанлък
2. Прави съответни корекции в утвърдената с Решение № 786/19.10.2007 г. на ОбС-Казанлък тръжна документация за продажба на имота, по отношение на начална тръжна цена,дата и час на търга.
3. За провеждане на търга по т. 1 назначава комисия в състав:
Председател:   Иван Минчев Кирев – зам. кмет
Членове:          
Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт
Татяна Станева Тодорова – директор дирекция УТСП
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Михаил Янушев – кмет на с. Бузовград
Милка Николова Енчева
Николай Цонев Александров
Недко Кирилов Недков
Цветанка Цакова Пискова
Валентина Георгиева Димова
Кадрие Ибрям Летиф
Резервни членове: Олга Тенева Бобчева - гл. експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС” и Иван Сотиров Тишев.
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Татяна Станева Тодорова – член на комисията. Определя възнаграждение в размер на 8 % от достигнатата тръжна цена, което се разпределя по равно между членовете на комисията, участвали при провеждане на търга.
4. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търга, подготовка и сключване на договор за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК, раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПСК и чл. 5 от НТК за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения публичен търг за продажба. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които "за" - 25.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ:  /Л. ПОПОВА/