РЕШЕНИЕ № 867
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_256/10.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от кмета на общината за изменение на договор за учредено право на строеж в полза на Теодора Бончева Малешкова при условията на Договор № 31/1995 г. за учредяване на безсрочно право на строеж на двуетажна сграда, със застроена площ 85 кв. м и разгъната застроена площ 212,50 кв. м върху незастроен урегулиран поземлен имот УПИ-ХХІІІ в кв. 338 по ПУП на град Казанлък, одобрен със Заповед № 5/1994 г.


Мотиви: В Общинска администрация е постъпила молба от Теодора Бончева Малешкова за издаване на виза за проектиране на сграда във връзка с договор за учредено право на строеж № 32/15.02.1995 г. За да бъдат издадени необходимите строителни книжа за строителство на сграда в общински имот УПИ ХХІІІ кв.338 гр. Казанлък   е необходимо да бъде направено изменение на договора за отстъпено право на строеж.
ОбС - Казанлък с Решение №775 от 19.10.2007г и изложените мотиви към него приема, че законоустановения давностен срок за реализирането на правото на строеж е бил прекъсван и строителството не е реализирано по обективни причини от страна на Община Казанлък –налагани две строителни забрани за квартала. Съобразно законоустановените срокове обаче,      договора сключен през 1995 година не може да послужи за издаване на строителни книжа върху общински имот. С Решение №775/2007г и с Наредба №15 на ОбС не е уредено упълномощаването на кмета на община Казанлък за удължаване срок на изтекъл или невалиден договор за право на строеж, независимо от причините породили необходимостта от това.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8 ал. 1 от ЗОС и чл. 20а ал. 1 от ЗЗД ,
 
Р Е Ш И:
 
Упълномощава кмета на община Казанлък да сключи договор с Теодора Бончева Малешкова, при условията на Договор № 32/1995 г., за учредяване на безсрочно право на строеж на двуетажна сграда, със застроена площ 85 кв. м и разгъната застроена площ 212,50 кв. м, върху незастроен урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХХІІІ в кв. 338 по ПУП на гр. Казанлък, одобрен със Заповед № 5/1994 г., с площ 85 кв. м и граници: север - УПИ-ХХІV, изток и юг -алеи; запад - бул. ”Н. Петков”, частна общинска собственост съгласно АОС № 1038 от 28.05.2005 г., вписан в СВ №4127/16.06.05 г. акт. 66, т. V,  н.д. 2260, п. 15920.
Режийни разноски по изготвяне на договора не се дължат. Таксата по вписване на договора в СВ - Казанлък е за сметка на Теодора Бончева Малешкова.     
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Теодора Бончева Малешкова от гр. Мъглиж, ул. "Самара" № 39.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 31 общински съветници, от които "за" - 26.
 
 
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ:/Л. ПОПОВА/