РЕШЕНИЕ № 868
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_342/14.05.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на ОбС във връзка с приемане на нова Наредба за рекламната дейност на територията на
община Казанлък.


Мотиви: Новият вариант за наредба, която се предлага, ограничава до минимум разрешителния режим в тази дейност, чрез приемане на ясни, точни и европейски стандарти в рекламната дейност. По този начин външната среда на община Казанлък ще добие определен стил, наложен от параметрите, които ще се приемат. Ще се пресече незаконното поставяне на всякакви външни рекламни елементи, които досега зависеха от субективни фактори.
Досега действащата наредба създава сериозни проблеми за желаещите да рекламират на територията на община Казанлък с новите форми на външна реклама. Тя създава множество ограничения и поставя в зависимост търговските дружества от личното мнение и виждане на администрацията по отношение на рекламно-информационните елементи.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
1. Отменя своя Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък, приета с Решение № 158/03.11.2000 г. с последвали изменения.
2. Приема на първо четене нова Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на  община Казанлък. 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които "за" - 24.
 
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/  /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ:  /Л. ПОПОВА/