РЕШЕНИЕ № 869
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_342/14.05.2008 г. - Доклад от Васил Самарски, председател на ОбС във връзка с приемане на нова Наредба за рекламната дейност на територията на община Казанлък (второ четене).


Мотиви: Динамичното развитие на икономиката в община Казанлък и конкурентната среда налагат приемането на нова Наредба за рекламната дейност в община Казанлък, която да отговаря на новите изисквания, форми и стандарти за външна реклама, които са продиктувани от естественото развитие на пазара и изравняване на стандартите ни с тези, приети от Българската асоциация за външна реклама, които са синхронизирани с Международната асоциация FEPE International. (www.oaab.org и www.fepe.com)
Досега действащата наредба създава сериозни проблеми за желаещите да рекламират на територията на община Казанлък с новите форми на външна реклама. Тя създава множество ограничения и поставя в зависимост търговските дружества от личното мнение и виждане на администрацията по отношение на рекламно-информационните елементи.
Европейската комисия настоява България да намали до минимум разрешителните режими, касаещи бизнеса и свободната пазарна икономика като въведем ясни стандарти, с цел пресичане на корупционни практики от най-ниското ниво на администрацията до най-високото.
Новият вариант за наредба, която се предлагам, ограничава до минимум разрешителния режим в тази дейност, чрез приемане на ясни, точни и европейски стандарти в рекламната дейност. По този начин външната среда на община Казанлък ще добие определен стил, наложен от параметрите, които ще приемем. Ще се пресече незаконното поставяне на всякакви външни рекламни елементи, които досега зависеха от субективни фактори.
Въвеждат се норми, които отговарят изцяло на най-новите предизвикателства на външната рекламна дейност и се осигурява сигурност при проектиране на конструкциите на рекламно-информационните носители /РИН/ така, че да не застрашават живота на гражданите като допълнително ОбС се застрахова с подписите на оторизираните за това лица на всеки проект за РИН.
Всяко рекламно съоръжение на територията на общината ще трябва да има комплектната и изрядна техническа документация.
В момента в общината Казанлък цари хаос от различни по размер и вид рекламни „табели” и незаконни съоръжения. ОбС счита, че ще се установяг ред и ясни правила в поставянето на рекламно-информационни носители без да се намесваме в рекламните концепции на фирмите от нашата община.
С приемане на Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на община Казанлък остава открита възможността да се обсъди и вариант, в който ОбС да възложи на главния архитект на община Казанлък да разработи концепция за местата - общинска собственост, които да се отдават на фирмите, но с предварителни ясно посочени стандарти за всяко общинско място.
 
Външната реклама е част от маркетинговия микс и не може да се проведе правилна рекламна кампания без нейното участие.
Външната реклама е поддържащо средство на другите видове реклама. Нейното въздействие е пасивно, но оказва изключително въздействие както върху жителите на общината, така и върху разкрасяването на градската среда и подпомага бизнеса в неговото развитие.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
Приема  Наредба № 22 за рекламната дейност на територията на  община Казанлък. 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които "за" - 24.
 
изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 869
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/