РЕШЕНИЕ № 870
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: вх. № ОС_361/19.05.2008 г. - Доклад от П. Мотев - зам.-председател на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за приемане на отчета на фондация "Чудомир".


Мотиви:        Съгласно Устава на Фондация „Чудомир”, нейният ежегоден отчет следва да бъде приеман за сведение от Общински съвет – Казанлък.
 
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
Приема за сведение Отчет за дейността на Фондация „Чудомир” от 1 януари до 31 декември 2007 година.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване  31 общински съветници, от които „за” – 29 .
 
изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 870
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ:  /В. Василева/