РЕШЕНИЕ № 871
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: ОС-347/17.05.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни помощи на Иванка Иванова, Дончо Московски, Неше Айдън, Венелина Кехайова и Катя Несторова.


 Мотиви: По искане на директора на ХГ”СВ.Св. Кирил и Методий”-Казанлък Слави Радев и на Директора на Гимназия „Академик Петко Стайнов”-Казанлък Нели Пенчева ПК по Социални дейности и трудова заетост разгледа особено тежкото социално положение на абитуриенти и възможност за отпускане на еднократна помощ:
1. Директорът на ХГ”СВ.Св. Кирил и Методий”-Казанлък Слави Радев за отпускане на помощ на ученичката Иванка Славова Иванова от 12 клас.
2. Директорът на Гимназия „Академик Петко Стайнов”-Казанлък Нели Пенчева за отпускане на помощ на учениците Неше Айдън, Венелина Кехайова, Катя Несторова, Дончо  Московски от 12 клас .
Учениците са от социално слаби семейства. През 2008г. завършват образованието си и им предстои абитуриентски бал и кандидатстудентска кампания. Учениците имат желание да продължат образованието си, но семействата им нямат възможност да осигурят необходимите средства. Като особено тежко е положението на Иванка Иванова и Дончо Московски.
Отпуснатите средства ще подпомогнат завършването и кандидатстването на учениците.
           
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
Отпуска от бюджета на Община Казанлък за 2008 г., подпараграф 42-14 „Други помощи по решение на Общински съвет” еднократна парична помощ на следните граждани:
1. Иванка  Иванова - ученичка от 12 клас на ХГ ”Св.Св. Кирил и Методий” от гр. Павел баня - помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лв.  
2. Дончо Московски - ученик от 12 клас на Гимназия „Академик Петко Стайнов”, живущ в гр. Казанлък - помощ в размер на 250 (двеста и петдесет) лв.
3. Неше Соста – ученичка от 12 клас на Гимназия „Академик Петко Стайнов”, живуща в с. Кънчево, помощ в размер на 150 (сто и петдесет) лв.
4. Венелина  Кехайова - ученичка от 12 клас на Гимназия „Академик Петко Стайнов”, живуща в гр. Казанлък – помощ в размер на 150 (сто и петдет) лв.
5. Катя Несторова - ученичка от 12 клас на Гимназия „Академик Петко Стайнов”, живуща в с. Копринка – 150 (сто и петдесет) лв.
 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на общината; Иванка Иванова от гр. Павел баня; Дончо Московски от гр. Казанлък; Неше Соста от с. Кънчево; Венелина Кехайова от гр. Казанлък; Катя Василева Несторова от с. Копринка.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които „за” – 27 .
 
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ:   /В. Василева/