РЕШЕНИЕ № 872
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: ОС-313/17.05.2008 г. - Доклад от Цветанка Пискова, председател на ПК по социални дейности и трудова заетост за отпускане на еднократни помощи на Зоя Люцканова и Велика Шумнова - жители на община Казанлък.


Мотиви:        В ПК по социални дейности и трудова заетост са постъпили молби за отпускане на еднократна помощ за лечение, закупуване на лекарства, консумативи и др. от следните граждани:
1. Зоя Люцканова - с влошено здравословно състояние ...............
2. Велика Шумнова за лечение на брат на съпруга й, който е със ...........................
                                                     
Средствата се отпускат за закупуване на лекарства и консумативи и др. извънредни ситуации, които не попадат в списъка на НЗОК или частично се заплащат.
Помощите се отпускат на социално слаби наши съграждани в бедстващо положение във връзка с множество заболявания и съгласно критериите.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2008г., подпараграф 42-14 - " Други помощи по решение ОбС ", еднократна парична помощ на следните граждани:
1. Зоя  Люцканова от гр. Казанлък - 200 (двеста) лв.
2. Велика Шумнова от гр. Казанлък - 400 (четиристотин) лв.
 
Адресат на акта: кметът на общината; Зоя Люцканова от гр. Казанлък, Велика Шумнова от гр. Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването   30 общински съветници, от които „за” – 26 .
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ:  /В. Василева/