РЕШЕНИЕ № 874
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: ОС-305/30.04.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за отпускане на еднократни помощи на Десислава Димитрова, Динко Вълков, Иван Пандев, Найден Мартинов, Севим Ибрямова, Стефанка Стефанова, Мустафа Мустафов.


 
           
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
І. Отпуска от бюджета на община Казанлък за 2008 година, под параграф 42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, еднократна парична помощ на следните граждани:
1. Десислава  Димитрова от Казанлък,   – за лечение на сина й Радослав 400 (четиристотин) лв.
2. Динко Вълков от Казанлък - 300 (триста) лв.
3. Иван  Пандев от с. Розово – 400 (четиристотин) лв.
4. Найден  Мартинов от Казанлък - 300 (триста) лв.
5. Севим Ибрямова от Казанлък – 200 (двеста) лв.
6. Стефанка Стефанова от Казанлък – 300 (триста) лв.
 
ІІ. От възнагражденията на общинските съветници за м. март 2008 г. отпуска сума в размер на 1000 (хиляда) лева като дарение на Десислава Димитрова от Казанлък, за лечение на сина й Радослав.
 
Адресат на акта: кметът на общината; Десислава  Димитрова от Казанлък; Динко Вълков от Казанлък ; Иван Пандев от с. Розово; Найден Мартинов от Казанлък; Севим Ибрямова  от Казанлък; Стефанка Стефанова от Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
По т. І - участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 23 .
По т. ІІ - участвали в гласуването 24 общински съветници, от които "за" - 20.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п//В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/